اخبار ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬـﯿﻨﻪ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻣﺤلی ﻣﻨﻄﻘﻪ سه ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃـلاﻋﺎت ﺟﻐـﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ عطران atran
0

ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 اردﺑﯿﻞ( ﺑﺮاﺳﺎس 8 ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ )درﻣﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت وﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮي، اداري، رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺎري

اخبار مزایا-و-معایب-آموزش-مجازی-از-دیدگاه-تجربی---مرکز-دانش-عطران--atran
0

همه ما ناخواسته با شکل سنتی آموزش یعنی “کلاس حضوری” راحت تریم و حتی از نظر روانی به آن وابسته ایم. به نظرمان کلاس یعنی حضوری…اگر شرکتی کارمان را غیرحضوری و از طریق سامانه و حتی تلفن راه بیندازد، احساس می کنیم قرار است کلاه سرمان برود…

1 2 3 46