مقاله- آموزش مجازي جايگزيني مناسب و به صرفه براي آموزش حضوري-مرکز مهندسی عطران

0

عادل علاف صالحي- اردیبهشت 1397

مي توان موضوع را با يک سوال کليدي آغاز کرد؛ آيا جامعه پيشرفته روش هاي سنتي را بر مي تابد؟ براستي که نام سنت برازنده آموزش حضوري است. همانطور که آگاهان امر واقف اند سنت ها بدليل اينکه مشمول مرور زمان شده اند ايراداتشان برطرف شده و مزايايشان ريشه دار ترند ولي از طرف ديگر معضلي به نام عادت وجود دارد که گريبانگير سنت است.

يعني گذشت زمان معايب را نيز ريشه دارتر مي کند بويژه آنهايي که در زمان خاص بنابه مقتضيات، قابل تغيير نبودند و به زمان ديگري موکول شده اند. با نشستن گرد زمان بر روي آنها تبديل به عادت و امري عادي و بديهي شده اند.

بدعتي که گريبان آموزش سنتي را گرفته غيرقابل باور بودن عدم حضور در کلاس است. حال اجباري که ناشي از آن است و يا در دسترس بودن استاد باعث شده کيفيت يادگيري بالا به نظر آيد.

با اين اوصاف بايد پذيرفت که هر سنتي آفتي دارد و موضوع بحث ما نيز به هيچوجه استثنا نيست. يکي از معايب روش سنتي، امکان يا عدم امکان حضور در کلاس و تقبل هزينه هاي ناشي از آن است چه براي آموزش دهنده و چه فراگير. در اصل آموزش مجازي زائيده همين عيب بزرگ است. در حقيقت آموزش مجازي هزينه اياب و ذهاب و مشکل کمبود وقت را حذف نموده است. مسأله باقيمانده کيفيت يادگيري است که بايد مورد تأکيد قرار گيرد.

تکنولوژي گام به گام به اين قضيه کمک مي کند. پيش بيني قابل حدس اينست که بزودي کيفيت انتقال مطالب در آموزش مجازي به پاي آموزش حضوري مي رسد چون عدم محدوديت آموزش مجازي براي پيشرفت و توسعه و بي حرکت ماندن آموزش حضوري در اين مسير رقابت را براي روش نوين آموزش مجازي سهل تر نموده است.

بايد منتظر شد و ديد که در چند درصد موارد آموزش مجازي بر آموزش حضوري چربش دارد تا بتوان با اطمينان خاطر قضاوت نمود.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % %
Call Now Button