ارائه راهکارهای توسعه اکوتوریسم در باغ های تهران

0

اکوتوریسم
رعنا منسوب بصیری ؛ عاطفه دهقان توران پشتی
مقاله حاضر اکوتوریسم یا همان طبیعیت گردی یکی از شاخه های توریسم است که بر جاذبه های طبیعی مبتنی بوده و هدف آن رسیدن به توسعه گردشگری می باشد. برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های گردشگری، فعالیت های معاقب آن و بازاریابی باید بر اساس شاخص های پایداری از نظر زیست محیطی انجام پذیرد. در این پژوهش به بررسی اثرات اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده و توانایی های منطقه و همچنین با بررسی باغ فردوس در شهر و با ارائه نقشه­ ها و جداولی به اهمیت انواع کاربری­ها و ویژگی­ها در باغات و جایگاه فضای سبز در شهر در جهت جذب هر چه بیشتر گردشگر پرداخته شده است. اطلاعات به روش کتابخانه ای و اینترنتی و مراجعه به منطقه جمع آوری و به روش اسنادی تجزیه و تحلیل شد. و در آخر با ارائه راهکارهایی برای توسعه و جذب اکوتوریسم در منطقه پرداخته شده است.
کلمات کليدي: اکوتوریسم، ارائه راهکار، فضای سبز، باغ فردوس، طبیعت گردی.
مقدمه
در این مقاله با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته و سنجش نقاط قوت، ضعف، پتانسیل­ها و محدودیت­های موجود در باغ­های تهران در راستای دستیابی به توسعه گردشگری به ارائه راهکارهایی کارآمد برای باغ­های تهران پرداخته می­شود. سپس از مولفه­های مستخرج از مقاله، آزمون فرضیه با تجزیه و تحلیل نقشه مولفه­ها و شاخص­های ارائه شده با یکی از باغ­های موفق تهران در زمینه جذب گردشگر شهری ، تحقیق مورد آزمون و درست نمایی قرار می­گیرد و در راستای ارائه راهکاری عملی جهت توسعه اکوتوریسم در باغ­های تهران ارائه می­گردد.
پیشینه تحقیق
1- آقای دکتر احمد پوراحمد وديگران در مقاله خود با عنوان: بررسي و تحليل نقش موزه ها در توسعه گردشگري فرهنگي که در موزه­هاي شرق استان مازندران در مجله ي برنامه ريزي و توسعه گردشگري سال اول، شماره ي 1، تابستان 1391 – صفحات 105- 128 – با استفاده از روش پيمايشي واستفاده ازپرسشنامه ونرم افزار spss براي تحليل داده ها، به اين نتيجه رسيدندكه موزه ها به عنوان یکیازجاذبه هاي فرهنگي موجود بصورت بالقوه، نقش بسزايي در جذب گردشگر و معرفي تاريخ وفرهنگ داردكه بابرنامه ريزي ومديريت دقيق از جانب سازما نهاي مربوطه، بويژه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، مي­توان بسترمناسبي براي توسعه گردشگري فرهنگي فراهم ساخت.به نظر میرسد که اگر در این تحقیق به از روش های دیگری برای تحلیل داده ها استفاده می­کرد مناسب تر و کارامد تر بود.
2- آقایان حبيب ومجید حسيني نيا درمقاله خود با عنوان :تحليلي برمفهوم فرهنگ شهري وتأثيرآن درجذب گردشگري فرهنگي در ایران درمجله هویت شهر شماره سی و دوم/ سال یازدهم/ زمستان 1396 صفحه26 ضمن تعريف فرهنگ شهري: (شهرهمچون متني فرهنگي است که ارزش هاي آن اعم از تاريخ، هنرها، عادات، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، سنت ها، دانش ها، شيوه زندگي و خلاصه هرآنچه به يك ملت تعلق دارد، ازطريق فضاهاي كالبدي فرهنگي(ميراث فرهنگي-آثارفرهنگي –طبيعي معاصر ) و تعامل و مشاركت اجتماعي افراد در فعاليتها توسط مجموعه اي از نشانه ها ونمادهاي كالبدي و غيركالبدي(نمادهاي فرهنگي، آيين هاو تشريفات وغيره) در ارتباطي نمادين در عرصه عمومي شهرتبلورمي يابند) به اين نتيجه ميرسد كه از تركيب بهم پيوسته و نمادين از مؤلف­هاي مذكور، درجذب گردشگري فرهنگي، در ارتباط با تجربه موثق گردشگري فرهنگي درجذب ايشان تاثيرگذارند.به نظرمیرسد در این مقاله اگر به هویت فضاهای گردشگری و درک معانی آنها توجه میشد می توانست به جنبه های گوناگون گردشگری فرهنگی بپردازدو سبب تجربه ای متنوع و موثق باشد.
ادامه مقاله
مقاله مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button