ساماندهی پرداخت ها

0

با هماهنگی صورت گرفته با وزارت علوم، زین پس کلیه پرداخت ها بصورت جامع از طریق زیر انجام خواهد پذیرفت:

بانک قوامین (بنام شرکت ماه دانش عطران)

شماره کارت:  6395991161254818 

شماره حساب: 015900100004968

شماره شبا: IR740520000015900100004968

لطفا تصویر رسید پرداخت را از طریق ایمیل، فکس و یا تلگرام ارسال نمایید و اصل آن را برای پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند