عــوامـل تـاثـیـر گـذار بـر مـحـیـط زیــســت بــا تــاکــیــد بــر پــدیــده ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ جــهــانـی

0

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

ایرج بهزادی، جواد اطاعت

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺑﻌﺎد آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺴﺎﻟﻪ «ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ» اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻧﻮارن، ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن تا تأثیرگذار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮات، ﻃﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ، در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﮐﺜﺮ دﻻﯾﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ او ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن، ﮐﻞ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮاي آن در ﭘﯽ دارد. از اﯾﻦ رو، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎله، ﺑﺮﺧﯽ از مهم‌ترین دﻻﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼﺷﯽ جهانی است. ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و تغییرات اﻗﻠﯿﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺳﻪ اي و ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺴﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارد. اﻣﺎ آنچه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و دﻻﯾﻞ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزي ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺒﺐ دﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﺸﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺪم آگاهی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ها، روز ﺑﻪ روز، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺴﺎرات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺗﺤﺼﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮون ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ ملت‌ها را از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن، ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎر مصائبی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ملت‌ها دارد. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، ﺣﻮزه اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎ ﺣﻮزه اﻓﺮاط در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﺮاط در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده بی‌رویه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ از اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻧﺎﻃﻖ (ﺑﻪ ﻗﻮل ارﺳﻄﻮ) ﺧﻮرد، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎع و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد.ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻗﺮون ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي زﻣﺎن دﺳﺖ اﻧﺪازي ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻤﺪن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن در آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻪ دوم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺼﺪاق دارد. ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮏ وﺟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪرم ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ اي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﺗﻼش ﻫﻤﮕﺎن و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻻزم اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻨﺎدي و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ می‌باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ها و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ انسان‌ها در زﻣﺎن ﺣﺎل و آینده می‌باشد. اﻟﺒﺘﻪ آنچه در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ می‌باشد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻗﻨﺎع آن‌ها ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ مدنظر اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ:

1-ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺮوزي، ﻣﺴﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺤﺪي آن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

2-چگونه ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، تأثیر ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ) و تأثیر آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده است؟

ﻓﺮﺿﯿﺎت:

-ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺸﺎر آلاینده ها، ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در نیروگاه‌ها و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ها، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن آلودگی ﻫﻮا ا ﺷﺪه اﺳﺖ.

-ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ ها، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب، ﻣﯿﻮه و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آلودگی ﻫﻮا و ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ.

-ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آلودگی ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺪرم ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ تأثیر ﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮي و آلودگی آب ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺄﻟﻪ آلودگی، ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺚ آلودگی، از اﻋﻤﺎق ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدن، آب‌های تحت‌الارضی، ﺑﯿﻮﺳﻔﺮ، ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ و ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﺟﻮ ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﯿﻦ، ﭼﺮﺧﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﯿﺎت را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮارداده اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﮑﻮل آلاینده اي ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ آلوده ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻼَ در اروﭘﺎ، وارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﮔﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺪﻫﺪ، احتمالاً ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺪت، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﯾﻪ اﻧﺴﺎن هاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ جنگل‌های آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎ دشت‌های وﺳﯿﻊ آﺳﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وارد ﺷﻮد. آلودﮔﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﮔﺎز ﯾﺎ آب آلوده را آلودگی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻓﺮد ﮐﺸﺎورز، ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، آن ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ آلودگی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي آلودگی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آلودگی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده آلوده ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را به‌طوری ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان، ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ آثار و اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎده ﯾﺎ ﻣﻮادي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺧﺎص وارد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ آن‌ها را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ از آلودگی ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آلاینده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن آلودگی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

تأثیر آلاینده ها در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ و آلوده ﺷﺪن ﻫﻮاي ﻣﺤﯿﻂ

ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در نیروگاه‌ها و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ها اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ 27 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ آن، در ﺳﺎل 2050، ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ 90 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، ﺗﻮان ﺟﺬب ﺑﯿﺶ از 12 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺪارد.

ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن، در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮق ﺑﺎ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﺗﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در نیروگاه‌ها را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ آﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدرو و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف سوخت‌های ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﻣﺘﺎن از ﺣﯿﻮاﻧﺎت، در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ و در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎي ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﭘﺲ از دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻧﺘﺸﺎر را در ﻣﯿﺎن ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﺎن در اﺗﻤﺴﻔﺮ، روﻧﺪي اﻓﺰاﯾﺸﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ها در ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯽ ﻫﻮازي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﺎن آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻ، آلاینده ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ به وجود آمدن ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را به دنبال ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ…

به‌طور ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آلوده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا عبارت‌اند از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دراز ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ها، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺻﺤﺮاﻫﺎ، دود و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎي آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ، اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ، فعالیت‌های آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ، ﺷﻬﺎب ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ.  ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، این‌گونه ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﻇﺎﻫﺮي در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻮﺟﺐ آلودگی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ، این‌گونه ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﮔﺮوه آلاینده ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن به وجود آمده و آﻟﻮدگی هاي ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿت هاي آدﻣﯽ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري و ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی هاي اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ آلاینده ها در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑن هاي ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آلوده ﺗﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آلودگی ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ره آورد آن‌هاست. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آید، ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ دارد و از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ بی‌رویه، ﻣﻮاد آلوده ﮐﻨﻨﺪه ذﯾﻞ به وجود ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ عبارت‌اند از ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮد اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ازت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑن ﻫﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا و ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ.

آلودگی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ها و نیروگاههای ﺣﺮارﺗﯽ

آلودگی ﻧﺎﺷﯽ از دود ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ

آلودگی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و تأثیر آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

 

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺬف ﺟﻨﮕﻞ ها و اﺳﺘﻔﺎده اﺿﺎﻓﯽ از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻤﻮم در ﻃﺒﯿﻌﺖ و

آلوده ﺷﺪن ﺧﺎك:

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب، ﻣﯿﻮه و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮏ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد… ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮﺑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮔﺎز در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن دار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد «ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮده » در آب، ﺣﯿﺎت درﯾﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻧﯿﺘﺮات، ﻣﻮﺟﺐ آلودگی ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. آلودگی ﺧﺎك ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ زﺑﺎﻟﻪ، ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﮐﻨﺴﺮو، آﻫﻦ اﺳﻘﺎﻃﯽ، ﮐﺎﻏﺬ، ﺷﯿﺸﻪ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﭼﻮن اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ي آن‌ها ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ، آثار آن‌ها ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺎك ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و آلودگی ﺧﺎك را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، روش هاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﯿﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز، ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ها ﺑﺮ روي زﺑﺎﻟﻪ ها به وجود ﻣﯽ آید و درﺻﺪ زﯾﺎدي از آن را ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. از زﺑﺎﻟﻪ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻫﻦ، از آﻫﻦ اﺳﻘﺎﻃﯽ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ، از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي و …. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪي از ﺷﺪت اﯾﻦ آلودگی ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در آلودگی ﺧﺎك، اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻮاد ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻗﺎرچ ﮐﺶ و ﻋﻠﻒ ﮐﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮروي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ و ﮐﻠﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺰﯾﻪ نمی‌شوند.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق، اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮي ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﭘﺴﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاب ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮي، ﺑﻪ زودي ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ. ﻻﯾﻪ ازن ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻔﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را در برابر اشعه ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺑﺨﺼﻮص اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺳﺎل-1970 ﻣﯿﻼدي، ﻻﯾﻪ ازن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎزك ﺷﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ. به‌ طوری ﮐﻪ در سال-1985 ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه درﻻﯾﻪ ازن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه بود. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ ازن، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﮐﻠﺮوﻓﻠﻮﺋﻮر ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای، ﺑﺨﺎرآب، ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻻﯾﻪ ازن، ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻣﻌﺮض درﯾﺎﻓﺖ اﺷﻌﻪ ماورای ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن، ﺳـــﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، بیماری‌های ﭼﺸﻤﯽ و آب‌مروارید و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺮروي اﻧﺴﺎﻧن ها، تأثیر ﺑﺮ اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آبی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ماهی‌ها، تأثیر ﺑﺮ روي ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠـــﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ، تأثیر ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼت می‌باشد. اﮔﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ ازن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ ازن و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ بیان‌ شده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1950 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای در اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ از سال 1958 ﺗﺎ ﺳﺎل 1988 ﻣﯿﻼدي در ﺣﺪود 35 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﮕﻞ ها و ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﺖ

 

اﺳﺘﻔﺎده بیرویه از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

  

گرﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ها و آلوده ﺷﺪن آب ها

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ برافزایش ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ تأثیرگذار اﺳﺖ. ﺑﺎ ذوب ﺷﺪن ﮐﻮه ﻫﺎي ﯾﺦ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب و ﮔﺮﯾﻨﻠﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد طوفان‌هایی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوزي تأثیرگذار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ، ﺷﺪت ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي از ﺳﺎل 1981 ﺗﺎﮐﻨﻮن، اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ها، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن تأثیرگذار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﻧﯿﭽﺮ» ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل 2050 ﻣﯿﻼدي، ﻣﻮﺟﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻧﯿﺰ تأثیرگذار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ 3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺎد اﺳﺖ. همچنین اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ. اُ. دي، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت آبی و اﺧﺘﻼل در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺖ. اﺻﻮﻻَ می‌بایست در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺴﺪﺷﺎن ﺑﻪ آب وارد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮد، ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺮك زا را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ها ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺑﻪ راه ﻫﺎي آبی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد اﮐﺜﺮاَ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ها ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮات ها ﻓﺴﻔﺎت ها و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت آبی را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﻓﺴﻔﺮ و ازت و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن به ‌تدریج ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب‌های ﺷﯿﺮﯾﻦ، اوﺗﺮوﻓﯿﮑﺸﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. این‌گونه ﻣﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻَ در آب‌های زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺟﻤﻊ می‌گردند، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آب‌های زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ آب‌های ﺳﻄﺤﯽ می‌پیوندند ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آمده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آب هاي ﺳﻄﺤﯽ، ﺗﻮازن ﻓﺴﻔﺮ و ازت را به هم زده و ﺑﺮ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ می‌گذارد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎي آن‌ها در ﺗﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯽ. اُ. دي ﻣﺤﯿﻂ آبی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.

ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در غلظت‌های ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﻢ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮده و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آلودگی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد آلودگی ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ از ﺟﺎﻧﺐ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺗﻤﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪ اي، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺗﻤﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه های ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺗﻤﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن هاﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ روي ﯾﺪ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ و اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 ﺣﺮارت

مهم‌ترین ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آلودگی ﺣﺮارﺗﯽ آب ها، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ به‌صورت ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آب به‌عنوان ﺳﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آب ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آبی وارد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن آب هاي ﻣﺴﯿﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع آلودگی اﺛﺮات ﺳﻮء را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آب ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻪآب هایی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ وارد ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در درﯾﺎﭼﻪ هااﺷﮑﺎﻻت از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ به وجود آمدن دوران ﻗﺤﻄﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ دوﺑﺎره ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از آثار و ﻧﺘﺎﯾﺞ آلودگی ﻫﻮا ﺑﺎران اﺳﯿﺪي اﺳﺖ. در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ها، ﻣﯿﺰان دي اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي اﮐﺴﯿﺪ ازت در ﻫﻮا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺎر آب ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن اﯾﻦ دو ﻣﺎده در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ و اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﯽ آید. اﯾﻦ ذرات اﺳﯿﺪي، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎد ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎران اﺳﯿﺪي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎرش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف ﯾﺎ ﺑﺎران ﯾﺎ ﻣﻪ ﻧﯿﺰ دربیاید ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎران اﺳﯿﺪي ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ و آثار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﺎ آﻫﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎران اﺳﯿﺪي ﻣﯿﺰان ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮادﺳﻤﯽ را وارد ﺧﺎك ها ﮐﻨﺪ. ﺑﺎران اﺳﯿﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي درﺧﺘﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ها ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و تأثیر آن ﭘﺪﯾﺪه ذوب ﯾﺦ ها و اﻓﺰاﯾﺶ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ها

 

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻨﺎك و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ زﻣﯿﻦ، خشک‌سالی ﻫﺎي ﻣﻔﺮط اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺮان: « ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي به عمل آمده در ﻃﻮل 55 ﺳﺎل دوره آﻣﺎري اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰ (2005-1951) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ زﻣﯿﻦ، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ تأثیر ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت دﻣﺎ روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي و ﺑﺎرش روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭼﯿﺰي ﺟﺰ خشک‌سالی درﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ».

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و تأثیر آن ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ

 

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و تأثیر آن ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن تأثیرگذار اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﻧﯿﭽﺮ » ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل 2050 ﻣﻮﺟﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ تأثیرگذار اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آب درﯾﺎﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻧﺎﺑﻮدي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ، اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻘﺎي ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ها ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﻄﺒﯽ

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذوب ﺷﺪن ﯾﺦ ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ، ﺣﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮس ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ و پنگوئن ها ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬاي ﺧﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮ روي ﯾﺦ ها دارﻧﺪ، در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﻧﺪ.

 

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺟﻮدات آبزي

 

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

-ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آلودگی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و به دنبال آن ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

– ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻻزم و ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.

– ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم از آﺗﺶ زدن بازیافت‌های ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪي ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.

– ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮاﮐت ها و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر در ﮐﺎﻫﺶ آزمایش ﺳﻼح ﻫﺎي هسته اي و رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻮاي ﭘﺎك و ﻋﺪم ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

– ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﭘﺎك، ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، ﺑﺎد، ﺣﻤﺎم ﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﯽ و …و ﮐﺎﻫﺶ سوخت‌های ﻓﺴﯿﻠﯽ

-ترﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در کلان‌شهرهای ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻮمبیل ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ

-ﺗﻘﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮ ﻋﻼج واﻗﻌﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻮاي ﭘﺎك ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم از سوخت‌های ﭘﺎك و ﭘﺮﻫﯿﺰ از سوخت‌های ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

– آلودگی ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺧﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ناوگان‌های درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم و وﺳﺎﯾﻞ راﻫﺪاري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آلوده ﺷﺪن درﯾﺎﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

– ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آلودگی ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺧﻄﺮي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به شمار ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ آلودگی ها ﺷﻮد.

– ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن، ﻣﺴﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻧﺎزك ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ازن وبارش ﺑﺎراﻧﻬﺎي اﺳﯿﺪي و…ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﻠت هاﺳﺖ.

-ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دودﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺑﯿﻞ ها در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو، ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آلودگی و ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، اﻋﻼم ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪيﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.

-ﺗﻘﺪم و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ بخش‌های دوﻟﺘﯽ در اﻣﺮ زیرساخت‌ها، ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ

-ترویج شعار «ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ». ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺑﺨش هايﺗﻮﺳﻌﻪ اي

– ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ و…در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه ﻫﺎي جذب ﺗﻮرﯾﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

-ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از روﻧﺪ خشک‌سالی ﺟﻨﮕل ها و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن‌ها در ﻋﺪم آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از روﻧﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ها در ﺟﻬﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺪﯾﺪه رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم آلودگی و ﻋﺪم ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ جهانی

– ﺗﻼش ﻋﻤﻮﻣﯽ دولت‌ها و ملت‌ها ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﻋﺪم آلودگی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آلودگی آن و ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻣﻤﺎﺷﺎت در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد. اﻣﺮوزه ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ از ﺳﻮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺣﺘﯽ سازمان‌های ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﯾﻦ ﮐﺮه ﻣﺴﮑﻮن ﻣﻠﮏ ﺧﺪادادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن و ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ، ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ، ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﺎ، رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن، ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن و ﻋﺼﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻣﺮوزي ﺑﺮﺳﺪ، اﻣﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن، ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك در دﻧﯿﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ «ﻫﻮاي ﭘﺎك ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ملت‌ها » و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي گلخانه‌ای و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آزمایش‌های ﻫﺴﺘﻪ اي و ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﺣﺘﯽ ﻟﯿﺰري در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﻤﺎن «ﮐﯿﻮﺗﻮ » و…از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺮه ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

1- روزي ﻃﻠﺐ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﮐﺸﺎورزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك اﯾﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 3،1386 ﺻﻔﺤﻪ

2- ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ، ﻣﺠﯿﺪ. اﻓﯿﻮﻧﯽ، ﻣﺠﯿﺪ، ﮐﺘﺎب آلودگی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، آب، ﺧﺎك و ﻫﻮا، ﻧﺸﺮ ارﮐﺎن اﺻﻔﻬﺎن،118،1385 ﺻﻔﺤﻪ

4- ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد، داود، ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و تأثیر آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﺑﺎرش در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دي ﻣﺎه 1387 ﺻﻔﺤﻪ 207

5-http://Amojeshtv.ir

6-http://cloudsat.atmos.colostate.edu/hom

7-http://sahartv.ir

http://www.hvashenas.blogfa.com -8

9http://www.irrn.ir-

10-http://www.tv1.iribnews.ir

11-htpp://www.tv4.irib.ir

12-Ipcc.Climate.change,thesientific bases,UNEP and WMO.2007.

13-www.VATANDAR.com/attrachtive/fayaz13-23k

مطلب مرتبط

دریافت مقاله کامل با تصاویر و نمودارها

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button