#معرفی_کتاب مقدمه ای بر اسپکتروسکوپی لیزری دکتر داود جعفری

0

اسپکتروسکوپی یکی از شاخه های فیزیک است که به مطالعه تابش جذب شده، گسیلی، انعکاسی و پراکنده شده از اجسام می­پردازد. هر چند، به بیان دقیق، عبارت تابش فقط با فوتون­ها (تابش الکترومغناطیسی) سروکار دارد، همچنین اسپکتروسکوپی شامل اندرکنش انواع دیگر ذرات مانند نوترون، الکترون و پروتون است که برای مطالعه مواد استفاده می شود.

طبقه بندی بسیار ساده است، تعداد طبقه بندی­ها متناظر با تعداد روش­های اندرکنش تابش با ماده (جامد، مایع و گاز) است. توسعه فوق ­العاده ای تکنیک های تجربی جدید، و همچنین تحریف های که در حال حاضر وجود دارد، در حال حاضر به پیدایش تکنیک های طیف سنجی جدید زیادی منجر شده است. با وجود این، اسپکتروسکوپی مختلف و روش های طیف سنجی در یک پدیده اساسی ریشه دارد: جذب، انعکاس، انتشار، و یا پراکندگی تابش به وسیله ماده در یک طیف فرکانس و تحت شرایط خاصی.

از نقطه نظر تاریخی، در قرن ‎17‎ام بعد از آزمایش مشهور اسحاق نیوتن که در ‎1679‎ منتشر شد به ­وجود آمد. در این آزمایش نیوتن مشاهده کرد که نور خورشید شامل تمام رنگ های رنگین کمان است، با طول موج­های که در داخل طیف مرئی (از تا ) است. در واقع او این رنگین کمان را طیف نامید. در شروع قرن نوزدهم، رنج طیفی که به وسیله نیوتن ایجاد شد، با کشف نوع جدید تابش الکترومغناطیسی که مرئی نبود، تابش مادون قرمز ‎ به وسیله هرشل‎[1] (1800)‎ با طول موج های بزرگ و تابش ماورای بنفش ‎ به وسیله ریتر[2] (1801)‎ با طول موج های کوچک گسترش یافت. هر دو رنج طیفی در زمینه های مختلف همچون علوم زیست شناسی ‎ و ‎ و مخابرات ‎ بسیار مهم­اند.

فهرست

1 منشاء اسپکتروسکوپی                                                              10

2 منابع نوری                                                                                     18

2.1 مقدمه                                                                              18

2.2 تابش گرمایی و قانون پلانک                                                    18

2.3 لامپ ها                                                                            21

2.3.1 لامپ های تنگستن و هالوژن کوارتز                                            21

2.3.2 لامپ های طیفی                                                             23

2.3.3 لامپ های فلورسانس                                                               25

2.3.4 لامپ های تخلیه الکتریکی با فشار بالا                                 26

2.3.5 لامپ های کم مصرف                                                         27

2.3.6 لامپ های حالت جامد                                                        28

2.4 لیزر                                                                                        31

2.4.2 اصول اساسی لیزر                                                           33

3 آشکارساز                                                                              36

3.1 آشکارساز                                                                           36

3.2 پارامتر های اساسی                                                               36

3.3 انواع آشکارسازها                                                                 39

3.3.1 آشکارساز های حرارتی                                                             39

3.3.2 آشکارساز های فتو الکتریک                                                  44

3.3.3 آشکارساز های فتورسانا‎:                                                           47

3.4 فتومالتی پلایر                                                                          52

3.4.1 اصول کار فتومالتی پلایر                                                    52

3.4.2 نویز در فتومالتی پلایر ها                                                            60

3.5 اسیلوسکوپ های دیجیتالی                                               64

3.6 جعبه کار جمع کننده                                                           64

3.7 موضوعات پیشرفته : دوربین شتابنده و خود سازگار                 66

3.7.1 دوربین شتابنده                                                               67

3.7.2خود همبسته                                                                          68

4.1 جذب خطی و غیر خطی                                                        73

4.2 اشباع در شکل خطی غیر همگن                                               84

4.3 سوراخ سوزان                                                                     84

4و4 دره لمپ                                                                           89

4.4 اسپکتروسکوپی اشباع(گزینش سرعت                                        92

4.4.1 طرح آزمایشگاهی                                                              93

4.4.2 سیگنال های متقاطع                                                         99

4.5.1 ایده اساسی                                                                            104

4.6.1 جذب دو فوتون                                                                       109

4،6،3 اثرات کانون کردن در بزرگی سیگنال دو فوتونی                          120

5.1 مقدمه                                                                                      127

5.2 پراکندگی                                                                                 127

5.3 ملاحظات اولیه                                                                          129

5.4 تکنیکهای آزمایشگاهی طیف سنجی رامان لیزری خطی                 133

5.5 طیف سنجی رامان غیر خطی                                                      139

5.6 پراکندگی رامان القا شده                                                            139

6            منایع                                                                                           142

دریافت نسخه چاپی

دریافت نسخه الکترونیک

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button