کتاب مهندسی فاضلاب؛ تصفیه و بازیابی منابع (متکف 2014) ویرایش پنجم-ترجمه (دوره 6 جلدی)

0

پس از ترجمه و انتشار جدیدترین ویرایش (2018) کتاب 2000 صفحه ای سید قسیم، ترجمه کتاب رفرنس مهندسی فاضلاب متکف Metcalf ویرایش پنجم (2014) که جدیدترین ویرایش این کتاب پرمخاطب می باشد در مرکز مهندسی عطران استارت خورد و در اسرع وقت این اثر ماندگار در اختیار خوانندگان و متخصصان این رشته قرار می گیرد.

همچنین خواننده دانشمند می تواند با مراجعه به وبسایت آمازون، اطلاعات لازم در مورد کتاب زبان اصلی را کسب نماید.

لینک آمازون

پیشگفتار

از زمان تکمیل چاپ چهارم کتاب درسی متکف، رشته مهندسی فاضلاب با گام سریع تکامل یافته است. برخی از تغییرات بسیار مهم عبارتند از:

  1. دیدگاه جدیدی از فاضلاب به عنوان منبع انرژی، مواد مغذی و آب آشامیدنی.
  2. نیازهای شدیدتر تخلیه مربوط به نیتروژن و فسفر؛
  3. درک بهتر از میکروبیولوژی و فیزیولوژی میکروارگانیسم­های مسئول حذف نیتروژن و فسفر و سایر ترکیبات؛ 4. افزایش اهمیت تصفیه جداگانه جریان­های برگشتی با توجه به تحقق استانداردهای شدیدتر برای حذف نیتروژن و فرصت­هایی برای بازیابی مواد مغذی،
  4. تأکید بیش­تر بر تصفیه لجن و مدیریت بیوسالیدها؛ و
  5. افزایش آگاهی از تأثیرات کربن و انتشار گازهای گلخانه­ ای و تأکید بر توسعه گیاهان فاضلاب انرژی خنثی یا انرژی مثبت از طریق استفاده کارآمدتر از انرژی شیمیایی و گرمایی در فاضلاب.

چاپ پنجم کتاب متکف درسی برای رسیدگی به تغییرات قابل توجه ذکر شده در بالا آماده شده است. درک بیش­تر از اهمیت فرآیندهای پیش تصفیه در فصل 5 تا 10 مورد توجه قرار گرفته است. تحولات جدید در مورد ضد عفونی در فصل 12 مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت لجن و بیوسالیدها در حال حاضر در فصل­های 13 و 14 شرح داه شده است. تصفیه جریان برگشتی در فصل 15 در نظر گرفته شده است. مدیریت انرژی در فصل 17 در نظر گرفته شده است. تأکید این چاپ پنجم، ارائه طرح عملی و داده­ های عملیاتی و در عین حال بحث تئوریک عمیق در مورد فن­ آوری­ها و کاربردها است. از مهندسان فرآیند AECOM و منتقدان خارجی خواسته شد تا منبع اطلاعات عملی دنیای واقعی را به کاربر ارائه دهند. امثال آن در هیچ منبع واحدی موجود نیست.

ویژگی­های مهم کتاب متکف

در چاپ چهارم این کتاب، فصل جداگانه ­ای به اصول آنالیز فرآیند، از جمله مقدمه ­ای برای آماده ­سازی تعادل­های جرمی و سینتیک واکنش، اختصاص یافته است. از آنجا که در حال حاضر دوره ­های مقدماتی مربوط به آنالیز فرآیند و مدل­سازی در اکثر دانشکده­ ها و دانشگاه­ها تدریس می­شود، مطالب مربوط به اصول آنالیز فرآیند از چاپ چهارم خلاصه شده و اکنون در بخش­های 1-7 و 1-11 در فصل 1 منظور شده است. مطالب مربوط به آنالیز فرآیند به عنوان منبع مرجع برای دانشجویانی که قبلاً دوره جداگانه­ ای در زمینه مدل­سازی داشته ­اند و به عنوان مقدمه ­ای برای موضوع، برای دانشجویانی که احتمالاً دوره مقدماتی را نداشته ­اند، حفظ شده است.

با استفاده از این شیوه در چاپ چهارم متکف، بیش از 150 مسئله نمونه به طور مفصل برای تقویت درک خوانندگان از مفاهیم اساسی ارائه شده در متن انجام شده است. برای کمک به برنامه­ ریزی، آنالیز، و طراحی سیستم­های مدیریت فاضلاب، داده­ ها و اطلاعات طراحی در بیش از 400 جدول خلاصه و ارائه شده­ اند که اکثر آن­ها جدید هستند. برای نشان دادن اصول و تأسیسات درگیر در زمینه مدیریت فاضلاب، بیش از 850 تصویر منحصر به فرد، نمودارها، دیاگرام­ ها و عکس­ها درج شده است. 120 نقاشی اضافی هنری در جداول درج شده است. برای کمک به خوانندگان این کتاب درسی جهت تقویت مهارت­های تحلیلی و افزایش تسلط خود بر مطالب، بیش از 375 مسئله تکلیفی و موضوعات بحث منظور شده است. مراجع بسیاری برای هر فصل نیز ارائه شده است.

سیستم بین المللی (SI) واحدها در چاپ پنجم متکف استفاده می­شود. استفاده از واحدهای SI با تمرین تدریس در اکثر دانشگاه­های ایالات متحده و در اکثر کشورها در سراسر جهان تناقض دارد. به طور کلی، از مجموعه­ های دوگانه واحدها (به عنوان مثال، SI و ایالات متحده آمریکا) برای جداول داده استفاده شده است. در جایی که امکان استفاده از واحدهای دوتایی امکان پذیر نبود، فاکتورهای تبدیل به صورت پاورقی برای جدول درج شده ­اند. برای افزایش بیش­تر کاربرد این کتاب درسی، چندین پیوست درج شده است.

فاکتورهای تبدیل از سیستم بین المللی (SI) واحدها به واحدهای متعارف ایالات متحده و بالعکس به ترتیب در پیوست­های 1 A-و A-2ارائه شده است. فاکتورهای تبدیلی که به طور معمول برای آنالیز و طراحی سیستم­های مدیریت فاضلاب استفاده می­شود، در پیوست A-3 ارائه شده است. اختصارات واحدهای متعارف SI و ایالات متحده به ترتیب در پیوست­های A-4 و A-5 ارائه شده است. خصوصیات فیزیکی هوا و گازهای منتخب و آب به ترتیب در پیوست­های B و C ارائه شده است. تجزیه و تحلیل آماری در پیوست D بررسی شده است. غلظت­های اکسیژن محلول در آب به عنوان تابعی از دما در پیوست E ارائه شده است. تعادل کربنات در پیوست F در نظر گرفته شده است. دیاگرام ­های مودی آنالیز جریان در لوله ­ها در پیوست G ارائه شده است. آنالیز جریان غیر ایده ­آل در رآکتورها در پیوست H در نظر گرفته شده است. مدل­سازی جریان غیر ایده­آل در رآکتورها در پیوست I مورد بررسی قرار گرفته است.

کاربرد کتاب متکف

مطالب کافی در این کتاب درسی ارائه شده است تا از انواع دوره­های آموزشی برای یک یا دو ترم، یا سه چهارم در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد پشتیبانی کند. این کتاب می­تواند به عنوان کتاب درسی کلاس یا مرجع کلاس برای تکمیل یادداشت های مدرسین استفاده شود. مباحث خاص مورد بحث به زمان موجود و اهداف دوره بستگی دارد. رئوس مطالب پیشنهادی دوره در زیر ارائه شده است.

برای یک دوره مقدماتی یک ترم در تصفیه فاضلاب، مطالب زیر پیشنهاد می­شود.

فهرست مطالب
جلد 1
فصل 1 (مقدمه ای بر تصفیه فاضلاب و آنالیز فرآیند)
فصل2 (مشخصات فاضلاب)
فصل 3 (دبی های فاضلاب و بارگذاری مواد تشکیل دهنده)
جلد 2
فصــل 4 (انتخاب، طراحی و اجرای فرآینـد تصفیـه فاضلاب)
فصــل 5 (فرآیندهای واحد فیزیکی)
فصــل 6 (فرآیندهای واحد شیمیایی)
جلد 3
فصــل 7 (مبانی تصفیه زیستی)
فصــل 8 (فرآیندهای تصفیه زیستی رشد معلق)
جلد 4
فصل 9 (فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ترکیبی و رشد چسبند)
فصل 10 (فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی رشد چسبنده و معلق بی­هوازی)
فصل 11 (فرآیندهای جداسازی برای حذف ترکیبات باقی­مانده)
جلد 5
فصل 12 (فرآیند گندزدایی)
فصل 13 (پردازش و تصفیه لجن ها)
فصل 14 (پردازش، بازیابی منابع و استفاده مفید از بیوسالیدها)
فصل 15 (تصفیه جریان بازیافتی از تصفیه خانه و بازیابی مواد مغذی)
جلد 6
فـصـل 16 (انتشـار هـوا از تأسـیسـات تصفـیه فـاضـلاب و کنتـرل آن­ها)
فصل 17 (مـلاحظـات انـرژی در مـدیریـت فـاضـلاب)
فـصـل 18 (مـدیریـت فـاضـلاب: چـالش هـا و فـرصـت هـای آیـنده)

قیمت روی جلد 880 هزار تومان

تخفیف دانشجویی 20%

تخفیف اعضای سالانه گروه عطران 20%

تخفیف سازمانی 15%

ارسال فقط بصورت پستی (رایگان به تمام نقاط ایران)
هزینه ارسال به کشورهای دیگر رایگان نیست و پس از استعلام باید توسط سفارش دهنده پرداخت گردد.

نحوه پرداخت
تماس با دبیرخانه به شماره 66191000 (021) و یا شماره تلگرام پشتیبانی 09108172896 و دریافت شماره کارت
پرداخت مبلغ و ارسال فیش به ایمیل info@atranbook.ir (درج نشانی کامل پستی به همراه شماره تماس در متن ایمیل اجباری است)
مدت زمان بسته بندی و ارسال 2 تا 4 روز کاری

خرید کتاب های تخصصی آب و فاضلاب
کتاب متکف ترجمه عطران جلد 1 atranمهندسی فاضلاب متکف metcalf عطران atran جلد 2
مهندسی فاضلاب متکف metcalf عطران atran جلد 3
متکف جلد 4 عطران atran metcalf
متکف جلد 5 عطران atran
metcalf متکف جلد 6 عطران atranمتکف

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button