#معرفی_کتاب مکانیک شکست- رحیم کریم داداشی، محمدعلی مهتدی بناب، حمیدرضا قایدی

0

هدف این کتاب معرفی روش­های تحلیلی در بدست آوردن توابع تنش و کرنش مربوط به مکانیک شکست است. این کتاب شامل یک مجموعه از کارهای قابل دسترس که به طور وسیع  در ادبیات فن و تا حدی داده­های آزمایشگاهی بسیاری از محققین جهت توجیه مدل­های تئوری مکانیک شکست در حل مسائل مربوط به ترک می­باشد. این مجموعه یک کتاب جامع و البته خودآموز برای مهندسان و دانشجویان کارشناسی سال بالایی و تحصیلات تکمیلی که با مسائل تحلیلی تخریب با رویکرد ریاضی برای طراحی جهت مقابله با شکست مواجه هستند می­باشد. با این وجود قابل ذکر است که خواننده­ی این کتاب درکی از مفاهیم مدلسازی، حل مسئله و تفسیر معنی حل ریاضی برای یک مسئله یا موقعیت مهندسی خاص را داشته باشد. خواننده این کتاب باید توانایی فکر کردن بطور ریاضی و پیش بینی متالورژیکی اهمیت پارامترهای میکروساختاری روی خواص و تحلیل رفتار مکانیکی مواد و تشخیص چگونگی رشد ترک در یک سازه تحت تنش که امکان تخریب به صورت فاجعه بار را دارد داشته باشد.

علی رغم پیشرفت­های اخیر در مکانیک شکست، بسیاری از اصول همان اصول مکانیک می­باشد. مکانیک شکست دینامیک شامل میدان خستگی و تست ضربه شارپی است. موارد مورد بحث در این کتاب بر اساس توسعه فرآیندهای تحلیلی و عددی مربوط به میدان­های خاص مکانیک شکست الاستیک خطی و مکانیک شکست پلاستیک شامل اثر متقابل بارگذاری مود ترکیبی می­باشد. رویکرد ریاضی مورد بحث در کتاب حاضر با مرور مختصری از تئوری­های شکست همراه است.

مکانیک شکست مواد مهندسی با شکست مواد جامد تحت تغییر شکل­های بالا (مواد نرم) و یا شکست (مواد ترد) تحت بار ماکزیمم سر و کار دارد. تحلیل یک ماده جامد تحت بار تا حدودی با مکانیزم­های میکروسکوپی شکست مواجه است که معیارهای شکست را فراهم نموده و از دیدگاه ماکروسکوپی تنش شکست را پیش بینی می­کند.

فهرست

فصل اول. 13

نظریه الاستیک… 13

1-1 مقدمه. 14

1-2 مفاهیم. 15

1-3  معادلات تنش و کرنش… 16

1-4 وضعیت تنش سه محوره 19

1-5  وضعیت تنش دو محوره 20

1-6 صدای اجسام زیر کشش… 22

1-7  شرایط صفحهای.. 28

1-8 معادلات تعادل. 29

1-9  تابع تنش ایری.. 30

1-10 سری نیروهای ایری.. 33

1-11 مختصات قطبی.. 43

1-12 مسائل.. 52

فصل دوم. 57

مقدمهی مکانیک شکست.. 57

2-1 مقدمه. 58

2-2 مقاومت نظری.. 59

2-3 فاکتور تمرکز تنش… 65

سوراخ متقارن دایروی در صفحات نامحدود: 68

2-4 نظریه ترک گریفت.. 69

2-5 نرخ آزادی انرژی کرنش… 74

2-6 پالایش اندازه رگه. 77

2-7  مسائل.. 80

2-8  منابع. 82

فصل3: الاستیک خطی شکست مکانیکی.. 84

فصل سوم. 85

الاستیک خطی شکست مکانیکی.. 85

3-1 مقدمه. 86

3-2 روشهای بارگذاری.. 87

3-3 تابع تنش وستر گراد. 89

3-3-1 میدان دور از شرایط مرزی.. 95

3-3-2 میدان در نزدیک شرایط مرزی.. 96

3-4 مشخصات هندسی نمونه. 100

3-4-1 ضخامت میانه ترک مرکزی.. 101

3-4-2 ترکهای بیضوی.. 105

3-4-3 شکست سطحی کوچک بین اجزائی.. 109

3-4-4  معیار نشت قبل از شکست.. 114

3-4-5  ترکهای شعاعی حول سیلندرها 118

3-5  کنترل شکست.. 122

3-6 تنش صفحهای و کرنش صفحهای.. 126

3-7  اصل برهم نهی: 129

3-7-1 صفحه دارای ترک لبهای یک طرفه: (شکل 3-11): 131

3-9   منابع. 140

فصل چهارم. 142

معادلات میدانهای الاستیک… 142

4-1 معرفی.. 143

4-2 معادلات میدان: حالتI. 143

4-3 معادلات میدانها: حالت II. 150

4-4 سریها در مختصات قطبی.. 155

4-4-1 حالت بارگذاری نوع  و … 155

4-4-2 حالت بارگذاری نوع III. 165

4-5  میدان تنشی مراتب بالاتر. 172

4-6  منابع. 181

فصل پنجم. 183

پلاستیسیته رأس ترک.. 183

5-1 مقدمه. 184

5-2  تنش در رأس ترک.. 185

كرنش صفحهاي: 186

تنش صفحهاي: 187

5-3 تقريب اروين.. 190

5-4 تقريب داگدال (Dugdale) 194

5-5  جابجايي گودی ترك.. 199

5-6 قالب ناحیهی پلاستیکی.. 207

5-6-1 معیار تسلیم ون مایسس… 207

5-6-2 معیار تسلیم ترسکا 209

5-7 مسائل.. 224

5-8  منابع. 231

فصل ششم. 236

اصل انرژی.. 236

6-1 مقدمه. 237

6-2 نرخ آزادسازی انرژی.. 237

6-3  انطباق خطی.. 241

6-4 رشد ترک به صورت غیرخطی.. 244

6-5  نیروهای کششی.. 246

6-6 کنترل نیرو جابه جایی.. 253

6-7  منحنی پایداری شکست.. 260

6-8  انتگرال … 263

6-8-1 معیار شکست.. 268

6-8-2  جابه جایی گشایش ترک.. 269

6-8-3   اندازهی انتگرال …. 271

6-9  مدول گسیختگی.. 272

6-10  مسائل.. 280

6-11 منابع. 282

فصل هفتم. 284

مکانیک شکست پلاستیک… 284

7-1   مقدمه. 285

7-2    کنترل  رشد ترک.. 285

7-3 معادلات حاکم …….. 287

7-4  رویکرد نیمه تجربی.. 302

7-4-1  حوزه نزدیک انتگرال … 304

7-4-2 انتگرال  میدان دور 311

7-5  رهیافت مهندسی.. 312

7-6 مسائل.. 324

7-7  منابع. 327

فصل هشتم. 330

حالت ترکیبی مکانیک شکست.. 330

8-1 مقدمه. 331

8-2 حالت الاستیک تنشها 332

8-3  درجه آزادی انرژی کشش… 335

8-3-1 حالت  و … 335

8-3-2 زاویهی شکست.. 339

8-3-3  حالت  و ….. 345

8-4  معیار اصلی تنش… 346

8-5 ضریب تراکم انرژی کرنش… 350

8-6  شاخه ترک.. 362

8-7 مسائل.. 371

8-8  منابع. 373

فصل 9: رشد ترک خستگی.. 375

9-1 مقدمه. 377

9-2  “سابقهی تنش دورهای”. 378

9-3  راه اندازي ترك خستگي.. 383

٩-٤   نرخ رشد ترك خستگی.. 389

9-5  محاسبات عمر خستگی.. 393

9-6   نمودار نرخ رشد ترک.. 398

٩-٧ جوشها 406

٩-٨ نمايش شكست سطحي (ظاهر سطح شكست) 409

٩-٩  حالت بارگذاري مختلط.. 420

9-10  اندازهگیری نرخ رشد. 425

٩-١١ خستگی فرسودگی (خوردگی) 426

9-12  مسائل.. 432

۱٣-۹  منابع. 437

دریافت نسخه چاپی

دریافت نسخه الکترونیک

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button