#معرفی_کتاب هندبوک تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب

0

اقلیم نوشته سانگام شرستا ؛ موکاند اس بابل ؛ ویشنو پراساد پاندی

نام کتاب زبان اصلی: Climate Change and Water Resources

ترجمه دکتر سیدمحمدمهدی نوربخش (مدیر دفتر آموزش وزارت نیرو)

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 410

لینک کتاب زبان اصلی در آمازون

کتابی که پیش روي شما قرار دارد، چکیده اي است از آنچه که در دنیاي امروز در خصوص موضوع تغییر اقلیم و برنامه ریزي براي مواجهه و یا سازگاري با آن در حال انجام است.
در این کتاب که به صورت خاص به موضوع اثرات تغییر اقلیم در بخش آب پرداخته شده است و تلاش هاي صورت گرفته در سرتاسر جهان براي سازگاري و کاهش اثرات این پدیده به صورت طبقه بندي شده بیان گردیده است.
در عین حال این کتاب تنها دریچه اي است براي ورود به دانش تغییر اقلیم و مدیریت آب و خوانندگان را تنها با بدنه ي این علم آشنا میسازد. به عبارت دیگر این کتاب سعی دارد تصویري بزرگ از جنبه هاي مختلف دانش تغییر اقلیم و چگونگی پرداختن به آن ارائه دهد تا خوانندگان متناسب با نیاز خود، با روش ها و تجربیات عملی در سایر کشورها آشنا شوند.

تغییر اقلیم یکی از مهمترین رخدادهاي قابل ملاحظه در قرن بیست و یکم است و توجهات زیادي رادر زمان حاضر به خود اختصاص داده است. این پدیده تمامی جنبه هاي زندگی از کشاورزي، امنیت غذایی، و انرژي گرفته تا بلایاي ناشی از آب را تحت تأثیر قرار داده است.
مطالعات صورت گرفته، تغییر اقلیم و مدیریت مناسب آب در شرایط تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از موضوعات مهم و به شدت چالش برانگیر معرفی نمودهاند.
در نتیجه، مطالعات علمی در حال رشدي در سراسر جهان، براي درك بهتر این قلمرو و بکارگیري نتایج به دست آمده براي بهره مندي بیشتر در این مسابقه ي انسانی، انجام پذیرفته و می پذیرد.

فهرست مطالب:

فصل 1 (سیستم اقلیم جهانی، تعادل انرژی و چرخه هیدرولوژیکی)

فصل 2 (تغییر پذیری و تغییر اقلیم )

فصل 3 (تشخیص و توصیف تغییر اقلـیم)

فصل 4 (عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلـیم)

فصل 5 (اثرات تغییر اقلـیم روی منابع آب و بخش های منتخب مصرف آب)

فصل 6 (اقتصاد تغییر اقلـیم)

فصل 7 (ارزیابی آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلـیم)

فصل 8 (سازگاری با تغییر اقلـیم در بخش آب)

فصل 9 (مدیریت ریسک اقلـیم برای بخش آب با استفاده از ابزارها و پشتیبانی تصمیم)

لینک سفارش

خرید کتاب های تخصصی آب و فاضلاب

کتاب های رفرنس دیگر

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

Call Now Button