#معرفی_کتاب هندبوک کنترل هدررفت آب (دوره 2 جلدی)

0

پس از 17 ماه کار علمی گروهی، ترجمه و انتشار آخرین ویرایش (2008) کتاب رفرنس و پرمخاطب Water Loss Control با نام “هندبوک کنترل هدررفت آب” به پایان رسید. ویژگی منحصر بفرد این کتاب ترجمه تمامی شکل ها به فارسی است که معمولا در کتابهای ترجمه رعایت نمی شود. همچنین روانی و گویایی متن فارسی از مشخصات خاص این کتاب می باشد.
این کتاب در 2 جلد به چاپ رسیده است

لینک آمازون

مترجمیـن:
عادل علاف صالحی
حمیدرضا امینی
امیر حضوری
علی خیر اندیش
این کتاب در 800 صفحه انتشار یافته است.
فهرست مطالب:
فصـل ۱ مـقدمـه
فصـل ۲ کنتـرل هدررفت آب؛ بحـث نخسـت قـرن بیسـت و یـک…
فصـل ۳ درك انـواع هدررفت آب..
فصـل ۴ مديريـت هدررفت آب در ايالات متحـده و جهـان- چـه چيزهايـي بـراي رفـع مشكـل تلفات مـورد نيـاز اسـت؟
فصـل ۵ مراحـل و اجـزاي برنامـه کنتـرل تلفات آب..
فصـل ۶ ارزيابـي دقـت کنتـور مرجـع..
فصـل ۷ ارزيابـي تلفات آب- استفـاده از مميـزي و شاخـص‌هـاي عملكـرد استانـدارد
فصـل ۸ جمـع‌آوري، قالـب‌بنـدي و مديريـت داده.
فصـل ۹ شناسايـي اقدامـات اقتصـادي بـراي مقابلـه بـا تلفـات آب..
فصـل ۱۰ مدلسـازي تلفات آب..
فصـل ۱۱ کنتـرل تلفـات ظاهـري- بازگردانـدن درآمـد از دسـت رفتـه و بهبـود صحـت داده‌هـاي مصـرف
فصـل ۱۲ کنتـرل تلفـات ظاهـري- خطـاي كنتـور.
فصـل ۱۳ کنتـرل تلفـات ظاهـری ناشـی از خطـای انتقـال داده به کمـک انـدازه‌گیـری پیشرفتـه
فصـل ۱۴ کنتـرل تلفـات ظاهـري ناشـي از خطاهـاي موجـود در صـدور صـورتحسـاب
فصـل ۱۵ کنتـرل تلفـات ظاهـري- مصـرف غيـرمجـاز.
فصـل 16 کنتـرل تلفـات واقعـي در محـل- اكتشـاف پيشگيـرانه نشـت
فصـل 17 کنتـرل تلفـات واقعـي- کيفيـت و سرعـت عمـل در تعميـر نشـت‌هاـ
فصـل 18 کنتـرل تلفـات واقعـي- مديريـت فشـار.
فصـل 19 کنتـرل تلفـات واقعـي- مديريـت زيـرساخـت..
فصـل 20 برنامـه‌هـاي اثـربخشـي آب..
فصـل 21 استفـاده از پرسنـل داخلـي يا پيمانكـار و طراحـي اسنـاد مناقصـه.
فصـل 22 مفاهيـم مقدماتـي هيدروليـك…
پیوسـت الف..

قیمت روی جلد 240 هزار تومان

تخفیف دانشجویی 20%

تخفیف اعضای سالانه گروه عطران 20%

تخفیف سازمانی 15%

ارسال فقط بصورت پستی (رایگان به تمام نقاط ایران)
هزینه ارسال به کشورهای دیگر رایگان نیست و پس از استعلام باید توسط سفارش دهنده پرداخت گردد.

نحوه پرداخت
تماس با دبیرخانه به شماره 66191000 (021) و یا شماره تلگرام پشتیبانی 09108172896 و دریافت شماره کارت
پرداخت مبلغ و ارسال فیش به ایمیل info@atranbook.ir (درج نشانی کامل پستی به همراه شماره تماس در متن ایمیل اجباری است)
مدت زمان بسته بندی و ارسال 2 تا 4 روز کاری
خرید کتاب های تخصصی آب و فاضلاب
کتاب های رفرنس دیگر

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button