مقاله- ارزیابی زیستی میزان سمیت موجود در پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک با استفاده از آرتمیا- محمد جواد قنادزاده؛ زهرا راستگردانی؛ مسعود راستگردانی- مرکز مهندسی عطران

0

انسان، تولیدکننده آلاینده های متعدد و متنوعی است که بخش اعظم این مواد به طور مستقیم و يا غیر مستقیم به محیط های آبی وارد می گردد. بخشی از آلاینده ها مانند اغلب مواد آلی طی فرآیندهای زیستی تجزیه می گردد، ولی بعضی مواد در مقابل تجزیه، مقاوم بوده و مدت زمان زیادی در محیط های آبی باقی می مانند. سیستم های آبی، پیوسته در مواجه با مشکلات ناشی از آلاینده ها هستند که از منابع مختلف صنعتی ،پساب های کشاورزی و فاضلاب های شهری، اکثراً بدون هیچگونه تصفیه ای وارد آب می گردند.

شوینده ها یکی از آلاینده های مهم بوده و توسط فاضلاب ها به آبهای ساحلی، رودخانه ها و سایر منابع آبی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد می شوند. امروزه آزمايش هاي زيست آزمون در اقدامات كنترل آلودگي آب جايگاه ويژه اي دارد. لذا با تعيين سميت پساب و بررسي اثرات آن بر منابع آبي با استفاده از روش زيست آزموني مي توان ميزان و نوع تصفيه لازم براي رسيدن به شرايط مطلوب را براي آبزيان تعيين كرد. در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه اراك با استفاده از لارو مرحله دوم آرتميا مورد مطالعه قرار گرديده است.

مواد و روش ها: دراين مطالعه، به منظور بررسي شاخص سميت تصفيه خانه فاضلاب  اراك ازسخت پوستي به نام آرتميا استفاده شد.. آرتمیا سخت پوست فیلتر کننده غیر انتخابی است که کلیه ذرات کمتر از 50 میکرون را تغذیه می کند و در آبهای شور زندگی می کند. آزمايش مورد نظر بر روي نمونه هاي برداشت شده از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه بر اساس كتاب استاندارد متد و نشريه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا انجام گرديد .

در اين آزمون شاخص حساس به سميت، لارو مرحله دوم آرتميا است.كه با فراهم كردن شرايط محيطي مورد نياز،اين موجود زنده از سيست هاي اوليه هچ شده و تا 2هفته در مرحله دوم لاروي خود مي ماند.(مرحله  مورد نياز آزمايش). و سپس نمونه هاي فاضلاب را با رقتهاي 550،350،250،150،50 سي سي به 5/0 سی سی محلول لارو آرتميا اضافه كرديم و میزان لاروهای زنده و مرده در هر لوله را پس از زمان های 24 ساعت ،48ساعت،96ساعت شمارش كرديم.

يافته ها:  براساس نتايج حاصله بر روي فاضلاب خام ورودي وپساب خروجي تصفيه خانه و باتوجه به نتايج حاصل از پروبيت ميتوان گفت LC50-48h (غلظت كشنده 48 ساعته) براي فاضلاب خام ورودي 30 درصد حجمي برابر31/3 ATU  است. و به همين ترتيب LC50-48h (غلظت كشنده 48 ساعته) براي پساب خروجي61/87درصد حجمي كه برابر80/1 ATU  به دست آمد.

در ايران كنترل پساب هنوز براساس پارامترهاي فيزيكي و شيميايي است، و استانداردهاي پساب محدود به تعدادي آلاينده براي ارزيابي اثرات آلودگي است. لذا اجراي يك استراتژي مناسب براي پايش پساب در كشور ضروري است. در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه اراك با استفاده از آرتميا بررسي شده است. كه اطلاعات حاصل از اين تحقيق در مجموع مشخص ميسازد كه زيست آزمايي براي ارزيابي سميت فاضلاب و كنترل آلودگي آب لازم است.

بناراين ميتوان  زيست آزموني را به عنوان يك روش مناسب براي ارزيابي اثر و كارايي فرآيندهاي مختلف تصفيه و كنترل  سميت به عنوان اطلاعات پايه براي پايش پسابها به كار برد. و باتوجه به گسترش روز افزون سيستم هاي تصفيه فاضلاب در ايران، ضروري است كه اين نوع روش ها و نتايج مشابهه آنها در راهگشايي مسير درست واهداف بلند مدت راهگشا باشد.

واژه هاي كليدي: زيست آزمايي، سميت، پساب، آرتميا، فاضلاب، آب هاي پذيرنده

مقدمه:

تصفیه موثر فاضلاب های خانگی وصنعتی برای حفظ کیفیت آب های پذیرنده از اهمیت زیادی برخوردار است.کیفیت پساب تصفیه خانه ها معمولا با پارامترهایی چون PH، اکسیژن محلول، اکسیژن شیمیایی، اکسیژن مواد بیولوژیکی لازم، مجموع آلی کربن، مجموع جامدات محلول، مجموع جامدات معلق، غلظت برخی ترکیبات ویژه وسایر پارامترها مربوط بیان میشود.

این روش نقایص زیادی دارد از جمله ،عدم تشخیص آثار هماهنگ و همزمان شاخص ها و سمیت آنها است. حتی جامع ترین مشخصات فیزیکی-شیمیایی پساب اثرات سو، بر اکوسیستم آبهای پذیرنده رانشان نمیدهد واثرات زیستی پساب تنها با ازمایش های زیست آزمونی مشخص میشود (Davis L وهمكاران،1992)و(Metcalf وهمكاران،1991)و( APHA 1992 )و(U.S.Environmental Protection Agency،2002)

انسان، تولیدکننده آلاینده های متعدد و متنوعی است که بخش اعظم این مواد به طور مستقیم و غیر مستقیم به محیط های آبی وارد می گردد. بخشی از آلاینده ها مانند اغلب مواد آلی طی فرآیندهای زیستی تجزیه می گردد ولی بعضی مواد در مقابل تجزیه مقاوم بوده و مدت زیادی در محیط های آبی باقی می مانند.

سیستم های آبی، پیوسته در مواجه با مشکلات ناشی از آلاینده ها هستند که از منابع مختلف صنعتی، پساب های کشاورزی و فاضلاب های شهری اکثراً بدون هیچگونه تصفیه ای وارد آب می گردند. شوینده ها یکی از آلاینده های مهم بوده و توسط فاضلاب ها به آبهای ساحلی، رودخانه ها و سایر منابع آبی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد می شوند(مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری1391).

برای ارزیابی آلودگی محیطهای آبی ، زیست آزمونی از جمله آزمون های لازم است. زیرا آزمایش های فیزیکی وشیمیایی برای ارزیابی اثرات بالقوه بر حیات آبزیان کافی نیست (Clesceria, L وهمكاران1998). زیست آزمونی میتواند در ارزیابی تاثیر فرآیندهای تصفیه آب؛ در کاهش سمیت آب نقش بسیار ارزنده ای داشته باشد. از جمله مزایای روش زیست آزمایی در ارزیابی سمیت مواد و ترکیبات آلاینده محیط زیست موارد زیر را میتوان نام برد:

1- تناسب و هماهنگی با شرایط محیطی موثر در حیات آبزیان و سایر موجودات زنده.

2- شناسایی اثرات مطلوب و نامطلوب پارامترهای مختلف محیطی نظیر اکسیژن محلول، اسیدیته، درجه حرارت، شوری و کدورت آب

3- شناسایی تاثیر عوامل محیطی روی میزان سمیت مواد و ترکیبات روی گونه های مختلف موجودات زنده مورد آزمایش.

4- شناسایی میزان و نوع تصفیه مورد نیاز جهت کنترل مطلوب آلودگی آب یا دیگر منابع پذیرنده.

5- تعیین حساسیت موجودات زنده آبزی نسبت به پساب آب و ترکیبات سمی خروجی (Clesceria, L وهمكاران1998)و(ندافی و همکاران. (1379). در سال 1984 سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا یک روش جامع زیست آزمونی برای شناشایی آلاینده های سمی و اثرات آن در محیط زیست توصیه کرده است(Martnez-Jernimoوهمكاران2005). در واقع روش استاندارد برای تعیین سمیت فاضلاب، آزمونهاي متعدد سنجش سميت يا به نوعي زيست آزمايي مي باشد.

استفاده از لارو مرحله دوم آرتميا به عنوان شاخصي زنده براي تعيين ميزان سميت، ودرصد كشندگي اين موجود زنده نشان دهنده آلاينده هاي سمي و بيش از حد استاندارد،  براي آبزيان و موجدات زنده آبي مي باشد. آرتميا از خانواده سخت‌ پوستان است که می‌تواند در آب غلیظ و شور زندگی و از جلبک‌های موجود دریاچه تغذیه کند. این جاندار هیچگونه وسیله دفاعی ندارد و شاخص‌ترین موجود زنده دریاچه است که غذای اصلی پرندگان را تشکیل می‌دهد و بیشترین منبع غذایی برای ماهیان خاویاری است.

این جاندار تک‌سلولی با شرایط آب شور دریاچه سازگاری پیدا کرده است و هم می‌تواند زنده ‌زایی و هم تخم‌گذاری کند. البته در شرایطی که استرس محیطی نباشد این جاندار زنده ‌زایی می‌کند.در ایران در دریاچه های ارومیه ، مهار لو ، طشک، بختگان و آبگیر های نظیر نوق رفسنجان،کال شور گناباد و حوض سلطان قم وجود دارد.

كه به طور وسيع در مطالعات سم شناسي آزمايشگاهي وآزمون هاي زيست سنجي استفاده مي شود. اندازه كوچك آرتميا و تكثير سريع و همچنين قابليت استفاده از سيست هاي خشك آرتميا، اين موجود را براي مطالعات آزمايشگاهي مناسب ساخته است…( Sarabia R وهمكارن،2006).

اگرچه آزمون آرتمیا سالینا جهت تفسیر و توضیح مکانیسم های سمیت کافی نیست اما یک روش مفید در ارزیابی مقدماتی و تعیین سمیت ترکیبات مختلف آن ها است. این روش نیازمند تجهیزات پیچیده و تکنیک های آسپتیک نیست(Wollenweber E وهمكاران،1995).

از این آزمون در ارزیابی سمیت گیاهان، فلزات سنگین ، آفت کش ها، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی، رنگ ها و افزودنی های خوراکی، دترجنت، سورفکتانت ها (Mirzaee Aو همكاران،2005). و شناسایی غذاهای آلوده به مایکو توکسین ها استفاده می گرد(Sarabia Rوهمكاران2006)( emeth E وهمكاران ،2008)

در ايران كنترل پساب هنوز براساس پارامترهاي فيزيكي و شيميايي است، و استانداردهاي پساب محدود به تعدادي آلاينده براي ارزيابي اثرات آلودگي است. لذا اجراي يك استراتژي مناسب براي پايش پساب در كشور ضروري است. در اين تحقيق شاخص سميت فاضلاب تصفيه خانه اراك با استفاده از آرتميا بررسي شده است.

مواد و روش ها:

اين تحقيق كه از نوع مطالعات تجربي، كاربردي و بنيادي  است به منظور برسي شاخص سميت تصفيه خانه اراك با استفاده از آرتميا انجام شد. مراحل انجام كار در اين تحقيق به شرح ذيل بود…

مواد مورد استفاده در اين تحقيق شامل : سيست هاي هچ نشده آرتميا، آب آكواريوم يا آبي كه به آن نمك افزوره باشيم، (آّبي با شوري3 درصد). ظروف مخروطي شكل كه بتوان آرتميا را در آن هچ كرد. پمپ هوادهي براي اكسيژن رساني مداوم.، و يك عدد لامپ با فاصله 30سانتي متري از بالاي ظرف مخروطي براي تامين نور مورد نياز سيست هاجهت خارج شدن از تخم هايشان. ( طبق شكل شماره 1).

و همچنين  نمونه هاي فاضلاب. كه در اين آزمون نمونه گيري چندين بار از فاضلاب تصفيه خانه اراك با غلظت هاي مختلف از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه بر اساس كتاب استاندارد متد و نشريه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا(U.S.Environmental Protection Agency) انجام گرفت كه (طبق جدول شماره 1) آناليز آلاينده ها، موجود مي باشد.

جدول شماره 1 مقادير آناليز آلاينده هاي مهم در اين آزمون

خروجی از تصفیه خانه

ورودی به تصفیه خانه

واحد

آلاينده

<0.01 0.02 Mg/lit کادمیوم
0.1 0.25 Mg/lit نیکل
0.06 0.1 Mg/lit کروم
<0.01 <0.01 Mg/lit جیوه
30 220 Mg/lit BOD

 

 روش کار:

جهت انجام این آزمون، ابتدا300 میلی گرم سیست آرتمیا سالینا را وزن كرديم و سپس خيلي آرام با مقداري آب و كشيدن دست روي آنها جهت برطرف شدن پوسته نازكشان اقدام كرديم. زيرا تخم مقاوم یا سیست ارتمیا دارای لایه ای قهوه ای رنگ به نام کوریون می باشد که جنین را در بر گرفته است . این غشای کتینی که برای آبزیان قابل هضم نیست طی فرایند شیمیایی به نام پوسته زدایی (کپسول زدایی ) از بین می رود.

تخم های مقاوم پوسته زدایی شده غذای مناسبی جهت تغذیه لارو ماهی و میگو هستند.. همچنين براي ايجاد مكاني مناسب جهت نگهداري و پرورش آن از بطري هاي 1.5 ليتري نوشابه استفاده كرديم كه علت اين امر تاكيد بر حالت مخروطي شكل بودن  ظروف مي باشد زيرا انتخاب ظرفي كه داري عمق مناسب باشد براي حيات آرتميا ضروري است.، كه بطريها را به صورت برعكس آويزان كرده و عمل هوادهي را از قسمت درب آن، انجام داديم.

كه حتما بايد از اتنهاي ظرف به آن هوادهي صورت گيرد تا سيست ها دائما در حال تلاطم حركت باشند و از راكد ماندن وته نشين شدن جلو گيري شود، اين ظروف مخروطی شکل را مي توان با 1 لیتر آب دریا مصنوعی  با(Ph=8-8/5)، یا آب آکواریوم يا آبي كه به آن نمك افزوده شده، پركرد كه بيشتر منابع 15 تا 35 گرم نمك در ليتر را توصيه كرده اند.(هر قاشق چاي خوري پر حدود 7.5 گرم است)(طبق شكل شماره 4). نمك يد دار نبايد به كار رود.

(اگر نمك غير يده نداريد ميتوانيد نمك يده را حرارت دهيد)( البته بهتر است از نمك دريايي كه در آفتاب خشك شده يا نمك مخصوص آرتميا كه مواد معدني و جلبكهايي دارد كه براي نوزاد آرتميا مفيد است ،استفاده شود) كه به نظر ميرسد به راحتي تهيه نشود. كه در اين آزمون ما از آب آكواريوم با درصد شوريه استاندارد استفاده كرديم. درجه حرارت  مناسب 18 تا 28 درجه سانتي گراد و بهتر است براي تفريخ و رشد بهتر آرتميا دما 26 تا 28 درجه سانتيگراد فراهم شود.

جهت اكسيژن رساني يا بايد از سنگ هوا استفاده كرد و يا از طريق پمپ هوا با هوادهی مداوم، همچنين نور مورد نياز آن با كمك يك لامپ كه به صورت دائم از ارتفاع 30 سانتي متري بر روي ظرف مورد نظر مي تابد تامين شد. بعد از فراهم كردن شرايط مورد نياز، آرتمياها را در هفت ظرف مخروطي كه از قبل آماده كرده بوديم به صورت جدا جدا ريختيم.( مطابق شكل شماره2) زيرا قرار بود ما 5 رقت از پساب خروجي تصفيه خانه و يك رقت از فاضلاب خام ورودي ويك ظرف به عنوان شاهد داشته باشيم.

بنابراين براي هركدام از ظرف ها به صورت جداگانه شرايط فني و فيزيكي و محيطي رو فراهم كرده و  آرتميا را به آن اضافه كرديم. براي هچ شدن سيست ها يك بازده زماني حدود دو تا چهار روز نياز است. لازم به ذكر است جهت انجام اين آزمايش از لارو یا ناپلی مرحله دوم لاروي استفاده میشود. زيرا آرتمیا ها صرفا در این دو مرحله لاروي خود حساسیت به سموم دارند (15).

به علاوه لارو ها در این مرحله احتیاج به تغذیه نداشته و از ذخیره کیسه زرده خود استفاده می نماید(Costello وهمكاران،1993). بعد از هچ شدن سيستهاي آرتميا، نمونه هاي فاضلاب را با رقتهاي 550،350،250،150،50 سي سي را به 5/0 سی سی محلول لارو اضافه كرديم و سپس میزان لاروهای زنده و مرده را پس از زمان های 24 ساعت ، 48ساعت،96ساعت شمارش كرديم. جهت نمونه گيري فاضلاب به روش لحظه اي عمل كرديم و نمونه گيري بر اساس كتاب استاندارد متد و نشريه سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا انجام گرديد.

لاروی که فاقد هیچ حرکت خارجی یا داخلی نیست، مرده در نظر گرفته می شود. (طبق شكل شماره3). جهت اطمینان از اینکه میزان مرگ و میر مشاهده شده صرفا تحت تأثیر ترکیبات فعال فاضلاب است، می بایست تعداد لارو های مرده در گروه شاهد مقایسه شود. لذا جهت محاسبه درصد مرگ و میر نهایی، درصد مرگ و میر گروه شاهد از درصد مرگ و میر گروه درمانی کاسته می شود( carball وهمكاران،2002).

لازم به ذكر است كه هر آزمايش در 3 تكرارانجام گرفت و در طول مدت بررسي پيوسته شرايط كنترل و با نمونه ي شاهد قياس ميشد

( Hadjispyrou S وهمكاران،2001).

يافته های تحقیق :

براساس نتايج حاصله بر روي فاضلاب خام ورودي وپساب خروجي تصفيه خانه و باتوجه به نتايج حاصل از پروبيت ميتوان گفت غلظت كشنده 48 ساعته براي فاضلاب خام ورودي 30 درصد حجمي برابر31/3 ATU  است. و به همين ترتيب غلظت كشنده 48ساعته براي پساب خروجي61/87درصد حجمي كه برابر80/1 ATU  به دست آمد.

بحث و نتيجه گيري:

2-1- بحث

بررسي و تفسير نتايج حاصل از آزمايش فاضلاب ورودي به تصفيه خانه 30 درصد حجمي بود. اين نتايج بدست آمده در اين مرحله با تحقيقات آقاي بلينوا و همكاران وي همخواني دارد به طوري كه در تحقيقات آنها براي فاضلاب خام ورودي  34درصد حجمي بوده(Blinova،2000). و از آنجايي كه كيفيت فاضلاب براي تمام كشورها و حتي شهرهاي يك كشور متفاوت است

و مستقيما با آداب ورسوم مردم، تغذيه، شرايط بهداشتي، مذهب و…..ارتباط دارد و از طرفي وجود صنايع مختلف در سطح شهر و همچنين نوع شبكه جمع آوري، كهنه يا نو بودن شبكه كه ممكن است دركيفيت فاضلاب دخالت داشته باشد ( Metcaf وهمكاران،1991 ). بنابراين دليل تفاوت احتمالا به خاطر اين عوامل است.

تصفيه خانه اراك شامل آشغالگير، دانه گير، حوضچه ته نشيني اوليه، هوادهي، حوضچه ته نشيني ثانويه مي باشد كه به اختصار از عملكرد آنها توضيحي داده ميشود. هدف از آشغالگير حذف مواد و ذرات درشت و جلوگيري از آسيب پمپ ها،  كاهش حجم هاضم هاو جلوگيري از مسدود شدن خطوط لوله، كانال ها،  مجراهاست. بنابراين مي توان گفت به دليل چسبيدن مواد به دانه ها و آشغالها بعضي از موادي كه براي آرتميا ايجاد سميت مي كنند از فاضلاب خارج مي شوند، اما مقدا آن بسيار ناچيز است. وچنانچه نتايج نشان ميدهد اين واحدها دركاهش سميت نقش چنداني نداشته است.

هدف از تصفيه اوليه يعني حوضچه ته نشيني اول حذف جامدات ته نشين شونده ومواد شناور فاضلاب و در نتيجه، كاهش مقدار جامدات معلق موجود در فاضلاب است. در صورتي كه مخزن ته نشيني اوليه به خوبي راهبردي شود بايد 50 تا 70 درصد جامدات معلق و 25 تا 40درصد از  BOD فاضلاب را كاهش دهد.

بنابراين اجزاي  اصلي مواد ته نشين شده عبارت است از موادته نشين شده عبارت است از مواد مدفوعي، الياف كاغذي؛ مواد غذايي و از نظر شيميايي نيز حاوي كربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها به اضافه انواع مواد آلي و معدني است. اين تصفيه خانه، فاضلاب خانگي، آب هاي سطحي و باران هاي جاري شده از كف خيابان ها را تصفيه مي كند.

ولذا علاوه بر موارد فوق، جامدات حاوي كثافات، روغن ، فلزات سنگين و مدفوع حيواني را نيز شامل مي شود.(  Metcafوهمكاران1991) و از آنجايي كه احتمال دخالت اين مواددر سميت فاضلاب بسيار بالاست ميتوان نتيجه گرفت كاهش سميت به خاطر حذف اين مواد است.

تصفيه ثانويه شامل واحدهاي هوادهي و مخزن ته نشيني ثانويه  است. اهداف تصفيه  بيولوژيكي فاضلاب عبارت است از لخته سازي و جداسازي مواد جامد كلوئيدي، بدون ته نشيني و تثبيت مواد آلي است. هدف عمدهدر موررد فاضلاب خانگي كاهش محتواي آلي و در اكثر موارد ،مواد مغذي چون نيتروژن و فسفر است. از آنجايي كه از لحاظ اقتصادي تعيين سميت ويژه هزاران ماه موجود درپساب خروجي ممكن نيست.

بنابراين ميتوان گفت سميت در اثر كاهش مواد آلي و غيرآلي ومواد معدني در اين واحدها تقليل مي يابد. پس مي توان نتيجه گرفت آزمون سميت. پساب خروجي كل، با استفاده از ارگانيسم هاي آبزي ، وسيله اي مستقيم و اقتصادي براي تعيين سميت  پساب خروجي است. همچنين با توجه به اطلاعات به دست آمده از تصفيه خانه اراك پساب خروجي دارايBOD  30 mg/l  است. با توجه به استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران اين مقدار در حد استاندارد و پذيرفتي است .ودر نهايت، اطلاعات حاصل از اين تحقيق در مجموع مشخص ميسازد كه زيست آزمايي براي ارزيابي سميت فاضلاب و كنترل آلودگي آب لازم است.

بناراين ميتوان  زيست آزموني را به عنوان يك روش مناسب براي ارزيابي اثر و كارايي فرآيندهاي مختلف تصفيه و كنترل  سميت به عنوان اطلاعات پايه براي پايش پساب ها به كار برد. و باتوجه به گسترش روز افزون سيستم هاي تصفيه فاضلاب در ايران، ضروري است كه اين نوع روش ها و نتايج مشابهه آنها در راهگشايي مسير درست واهداف بلند مدت راهگشا باشد. (Tajikو همكاران2008)

منابع و ماخذ :

مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی ،سال اول،شماره3،زمستان1391

ندافی، ک.، و همکاران. (1379).” بررسی سمیت فاضلاب های کرم دار با استفاده ازدافنیا.” م. انسان و محیط زیست، 9، 3-14.

Davis L & Ford P. “Toxicity reduction evaluation and control”. Technomic Publishing Company. INC,1992

Metcalf and Eddy,Inc.Wastewater Engineering ” Treatment, disposal and reuse”. McGraw Hill book

Co,Newyork,1991.

APHA, AWWA, WEF”. Standard methods for the examination of water and wastewater “18 Th Edition, 1992

U.S.Environmental Protection Agency. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to fresh water and marine organisms. 2002; EPA-821-Ro2- o12

Clesceria, L. S. Greenberg, A.E. and Eaton, A. D., eds. (1998). Standard methods for the examination of water and wast water, APHA, WEF, AWWA, 20th  Ed,.washington, D.C.

Martnez-Jernimo, F., and Villase cor, R. (2005). “Toxicity of the crude oil water-soluble fraction and kaolinadsorbed Daphnia magna.” Arch. Environ. Contam. Toxicol, 48, 444- 4

Sarabia R, Varo I, Amat F, Pastor A, Del Ramo J, Diaz-Mayans J, et al. Comparative toxicokinetics of cadmium in Artemia. Archive of Environmental Contamination and Toxicology2006; 50; 111-20.

Wollenweber E, Dorr M, Rustayan A. Dorema aucheri, the first umbelliferous plant found to

produce exudates flavonoids. Phytochem 1995; 38; 1417-27.

Mirzaee A, Hakimi MH, Sadeghi H. Total antioxidant activity and phenolic content of Dorema aucheri. Iranian J Biochem Mol Biol 2005; 1: 116.

Sarabia R, Varo I, Amat F, Pastor A, Del Ramo J, Diaz-Mayans J, et al. Comparative toxicokinetics of cadmium in Artemia. Archive of Environmental Contamination and Toxicology2006; 50; 111-20.

emeth E, Bernath J. Biological activities of yarrow species (Achillea spp). Current Pharmaceutical Design 2008; 14(29); 3151-67.

U.S.Environmental Protection Agency. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to fresh water and marine organisms. 2002; EPA-821-Ro2-o12

Carballo JL, Hernandez-Inda ZL,perez P,Garcia-Gravalos MD.Acomparison between two brine shrimp assay to detect in vitro cytotoxicity in marine natural products.BMC Biotechnol 2002;2(6):334-342.

Costello MJ,Fretwell k,Rred P. Toxicity of sewage sludge to Crangon crangon and artmia salina,with reference to other marine Crustacea.Aquat Living Resour 1993,6(4):351-356.

Hadjispyrou S, Kungolos A, Anagnostopoulos A. Toxicity, bioaccumulation, and interactive effects of organotin, cadmium, and chromium on Artermia franciscana. Ecotoxicology and Environmental Safety 2001; 49; 179-86.

Blinova. Use of bioassays for toxicity assessment of polluted water. “Anniversary of Institute of Environmental Engineering atTallinn Technical University, 2000

Metcalf and Eddy,Inc.Wastewater Engineering ” Treatment, disposal and reuse”. McGraw Hill book Co

,Newyork,1991.

Tajik H , Moradi M,  Razavi  SM,  Erfani AM,  AM, Shokouhi Sabet F.Prepration of chitosan from brine shrimp cyct shell and effects of different chemical processing seqences on the physicochemical and functional properties of the product.Molecules  2008;(7):1263-1274.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % %
Call Now Button