مرکز دانش عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره سوم؛ خرداد 1399

0
مرکز دانش عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره سوم؛ خرداد 1399- ویروس کرونا 

ثبت تصاویر کم‌نظیر از پلنگ ایرانی پس از شکار کل وحشی در البرز مرکزی
ویروس کرونا نعمتی برای حیات وحش

مــدیــریــت حــیــات وحــش و نــقــش آن در کـاهــش انـــقـــراض گــونـــه هــا و تـــهــدیــدات زیــســتــی
محمد حسن حسین زاده رابری
علیرضا تاج پور
سعید کریمی

آلـــوکـــازیــا یــا همــون بــابـــا آدم
آلوکازیا یا همون گیاه بابا آدم: گیاهی که امروز معرفی می‌کنیم اسمش بابا آدم هست که بهش گوش‌فیلی هم میگن و نام علمی اون آلوکازیا هست که با برگ‌های درشت و بزرگ سبز رنگ معروف هست.

مرغ مُنشی؛ پرنده زیبایی که نماد آفریقای جنوبی شد.
مرغ منشی به انگلیسی: (Secretary bird) پرنده بومی افریقا و از راسته شاهین سانان با پاهای بلند و دم‌هایی دراز و دارای منقار قومی می‌باشد که بیشتر در دشت‌های باز و گسترده زندگی می‌کند.

عــوامـل تـاثـیـر گـذار بـر مـحـیـط زیــســت بــا تــاکــیــد بــر پــدیــده گــرمــایــش جــهــانـی
ایرج بهزادی
جواد اطاعت

ارزیـابـی اثـرات اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـی و زیـسـت محـیـطـی ریـزگـردهـا و خـسـارات حـاصـل از آن‌ها (مطالعه موردي شهرستان زابل)
الهه آهنی، هما ناروئی
محمود احمدپور

ﺑـﺮرﺳـﯽ ﻧـﻘـﺶ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮات نـیــروگـاه‌هــای ﺳـﯿــﮑـﻞ ﺗــﺮﮐــﯿـﺒـﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺤـﯿـﻂ زﯾـﺴـﺖ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿﺮوان)
ﺣﺴﻦ ﺷﺎدﻣﺎن
محمد شادمان

ارزﯾـــﺎﺑـﯽ ﻓــﻨــﯽ و زیــســت‌ مـحــیــطــی ﻓـﻨـﺎوري ﻫـﺎي ﺣـﺮارﺗـﯽ اﺳﺘـﺤﺼﺎل اﻧـﺮژي از ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﺟـﺎﻣـﺪ ﺷـﻬـﺮي
آرﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﻈﺮي
ﻋﺒﺎس روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آق ﺧﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﯿﮏ

ده روش برای نجات اقیانوس ها و حفاظت از آنها
علم به راه های حفاظت از اقیانوس ها و دریاهادر روزگار امروز برای ما انسان ها اهمیت زیادی دارد و بر ما انسان ها واجب است که از این اکوسیستم مراقبت کنیم.جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید

قیمت فایل (PDF): 8000 تومان

قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
دفتر مرکزی ماهنامه همزیستی با حیات    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09212386347

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button