گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره ششم؛ شهریور 1399

0
گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره ششم؛ شهریور 1399- شــفــلــرا

ﭼــﺎﻟــﺶ ﻫــﺎي زﯾــﺴــﺖ ﻣــﺤــﯿــﻄــﯽ ﭘــﯿــﺶ روي اﻧــﺘــﻘــﺎل ﺑــﯿــﻦ ﺣــﻮﺿــﻪ اي در اﯾــﺮان و ﺟــﻬــﺎن
اﻟﻬﺎم ﮐﺮﻣﯽ
ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻏﻼم رﺿﺎ ﺑﺎﻧﭙﺮوري
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﮐﺮﻣﺸﺎﻫﯽ
ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ

آشــنــایــی بــا گــیــاه شــفــلــرا
گیاه زیبای شفلرا یا درخت چتری یا پنجه کلاغی که در ایران محبوبیت زیادی به عنوان گیاه آپارتمانی دارد، گیاهی است همیشه سبز از خانواده‌ی آرالیاسه  (Araliaceae)که همچنان که از این نام پیداست هم ‌خانواده با آرالیا و گیاهان دیگری چون پلراندرا و پاپیتال می ‌باشد. ظاهراً نام این گیاه به افتخار گیاه‌شناس آلمانی‌ای به نام جکوب شفلر که در قرن هجدهم میلادی می ‌زیست انتخاب شده است. شفلرا بومی استرالیا و جزایر اقیانوس آرام است و در هوای آزاد نهایتاً می‌تواند تا ۳ متر رشد کند. برگچه‌های تخم‌مرغی‌ شکل، صاف و پنجه‌ای این گیاه بعد از رشد کامل به ۶ تا ۹ عدد در هر برگ می‌رسند که هر یک بین ۸ تا ۱۵ سانتیمتر طول خواهند داشت. این برگ‌ها به رنگ سبز روشن، براق، چرمی و ضخیم هستند و دمبرگ بلندی آن ها را به تنه‌ی گیاه شفلرا متصل می‌کند. این گیاه دارای یک شاخه بوده و به‌ ندرت ساقه‌ی فرعی می‌دهد.

شــاه کــرکــس، لــاشــخـــور رنــگــارنـــگ
به دلیل عادت غذایی غیر اشتهاآور خود، شاه کرکس‌ها به تنهایی یک طاقچه بوم‌ شناختی را پر می‌کنند، و به جلوگیری از گسترش بیماری‌های ناشی از باقیمانده اجساد کمک می‌کنند.
همانند سایر کرکس‌ها، شاه کرکس نیز جانوری مردارخوار به شمار می‌رود. این پرندگان بزرگ زمانی‌ که حین پرواز در آسمان سرگرم جستجوی لاشه یا جسد حیوانات مرده هستند، روی جریان‌های هوا سوار می‌شوند تا بتوانند انرژی خود را ذخیره کنند. به دلیل عادت غذایی غیر اشتهاآور خود، شاه کرکس‌ها به تنهایی یک طاقچه بوم‌ شناختی (Ecological Niche) را پر می‌ کنند، و به جلوگیری از گسترش بیماری‌های ناشی از باقیمانده اجساد کمک می‌کنند.

ﻣـﮑـﺎن ﯾــﺎﺑــﯽ ﺑــﻬــﯿـﻨـﻪ ﭘــﺎرك ﻫــﺎي ﻣـﺤــلــﯽ ﻣـﻨــﻄـﻘــﻪ ســه ﺷــﻬــﺮ اردﺑــﯿـــﻞ ﺑـــﺎ اﺳـﺘــﻔـــﺎده از ﺳــﯿــﺴــﺘــﻢ اﻃــلـــاﻋــﺎت ﺟــﻐــﺮاﻓــﯿــﺎﯾــﯽ Gis) ) و ﻣــﺪل (AHP)
ﻫﺎدي اﺳﮑﻨﺪري ﻋﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ زﻧﮕﺎﻧﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي زاﮔﺮس اﯾﺮج رﺣﯿﻤﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺪي
ﭘﮋﻣﺎن ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
ﻋﻄﺎاﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

ﺑـــﺮرﺳــﯽ ﺷـﺎﺧـﺺ ﻫﺎي ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ ﭘـﺎﯾـﺪار، در ﻣـﺪﯾـﺮﯾـﺖ ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ آب ﺗـﺎﻻب( ﻣـﻄـﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ آﺳﺘﺎرا)
ﺳﯿّﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﺑﻄﺤﯽ ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ
ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻫﺮﻧﺪي

ﺗــــﺤــــﻠـــﯿـــﻞ و ﺑـــﺮرﺳـــﯽ ﻓـــﻀـــﺎﻫــــﺎي اﻗـــﺎﻣــﺘــﯽ ﺗــﻮرﯾــﺴــﺘـﯽ در اﻗـﻠـﯿـﻢ ﮐـﻮﯾـﺮي (ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ ﺳـﺒـﺰوار)
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺎﻻري
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺪﯾﺮي ﻋﺒﺎﺳﯽ

قیمت فایل (PDF): 8000 تومان

RIAL 80,000 – خرید

قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
دفتر مرکزی ماهنامه همزیستی با حیات    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09212386347

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % %
Call Now Button