گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره پنجم؛ مرداد 1399

0
گروه عطران: ماهنامه اختصاصی هم زیستی با حیات شماره پنجم؛ مرداد 1399- کالـانــوئــه

منابع طبیعی خوزستان فاقد پایگاه حفاظتی و اطفای حریق است
عفونت جان«عرفان» را گرفت (تدوین برنامه جامع حفاظت از فوک خزری)

ﺑـﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان
ﻓﺮزاﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻬﺎدري
ﺳﺎوﯾﺰ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

مـعـرفـی گیاه کالـانــوئــه
کالـانــوئــه در مهرماه وارد بازار شده و فصل پاییز تا فصل گرم گل دهی دارد. برای کسانی که در نواحی ساحلی زندگی می کنید خبرخوب این است که کالانکوئه نسبت به خاک و هوای محتوی نمک مقاوم است.
گیاهی چند ساله و روز کوتاه است که به طور معمول از اواسط زمستان تا اواسط بهار گلدهی دارد.
کالانکوئه با نام علمی Kalanchoe blossfeldiana و از خانواده “ Crassulaceae ” می باشد. این جنس دارای ۲۰۰ گونه مختلف بوده و برگ های گوشتی وگل های زیبای آن ها مورد توجه است. گونه مورد نظر بومی ماداگاسکار بوده و ارتفاع و گسترش آن به حدود ۳۰ سانتی متر می‌رسد.

عــجـــیـــب تـــریــن حــیــوانـــات دریــــایـــی
هشت‌ پایی شبیه به سفینه فضایی
فرشته دریایی
حلزون دریایی «elysia chlorotica»
کوسه روح استرالیایی
حلزون دریایی پشمالو
اختاپوس اعماق دریا
خرچنگ چشم سبز
قورباغه شفاف
ماهی مرکب با چشمان عجیب
اژد‌های آبی
اژد‌های دریایی برگدار
قلم دریایی
میگوی مانتیس
لامپری دریایی
خرچنگ آبنباتی
عروس دریایی «crossota norvegica»
ونوس فلای ترپ
خرچنگ لغزنده کوچک
حلزون دریایی سمی
اژد‌های سیاه اقیانوس آرام

تــاﺛــﯿــﺮ ﻣــﻨﻄــﻘــﻪ ﮔـــﺮاﯾـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺮدﺷﮕــﺮي ﺳـلــاﻣـــﺖ در ﮐـــﺸــﻮرﻫﺎي ﻣــﺴــﻠـﻤﺎن
آذر ﺻﻔﺮي
ﺣﺴﻦ ﻣﺨﻠﻤﯽ
ﺳﻤﯿﺮا ﻣﺘﻘﯽ

ﺗــﺒـﯿـﯿـﻦ و ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ اﻫــﻤـﯿـﺖ ﻣـﺤـﯿـﻂ زﯾـﺴـﺖ در ﺳـﻨـﺪ ﭼــﺸـــﻢ اﻧـﺪاز 1404 ﺑـﺎ ﺗـﺎﮐــﯿــﺪ ﺑــﺮ ﻣــﻘﺎﯾـﺴـﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ آﺑــﯽ در اﯾــﺮان و اﺳــﻨــﺎد ﺑــﯿــﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠﯽ
علیرضا نادری

تــحــلــیــل ﻣــﻨــﻄـــﻘـــﻪ ﮔـــــﺮدﺷـــﮕــــﺮي ﺟـــﻨــﮕــﻞ ﺳـــﯽﺳــنــﮕــﺎن ازﻧـﻈـﺮ ﭘـﺎﯾــﺪاري زﯾــﺴـﺖ ﻣــﺤـﯿـﻄـﯽ
حسین ﺣﻖ ﺷﻨﺎس
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﮔﺸﻨﯿﺎﻧﯽ

اﺻـــﻼح ﺧــﺼــــﻮﺻـــﯿـــﺎت ﻣــــﻬــﻨـــﺪﺳــﯽ ﺧـــﺎك رس ﺑــﺎ اﺳــــﺘـــﻔـــﺎده از ﻧـــﺎﻧـــﻮذرات
غلام ﻣﺮادي
ﺳﺠﺎد ﻋﺒﺎﺳﯽ

قیمت فایل (PDF): 8000 تومان

RIAL 80,000 – خرید

قیمت روی جلد: 500000 ریال
جهت پاسخگویی به سوالات از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:
دفتر مرکزی ماهنامه همزیستی با حیات    66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09212386347

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button