ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿـﺰان ﻏـﻠﻈﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان

0

ﻧﻮري

ﻓﺮزاﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ﺑﻬﺎدري، ﺳﺎوﯾﺰ ﺻﺤﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارد، ﺑﺮ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از دادهﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﺎدﯾﺲ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺮا ﺑه ﻤﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ 1396 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. دادهﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ذرات  PM10 از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ 1396 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﯽ رﺧﺪاد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ذرات  PM10 بررسی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺪ اﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ نوری (AOD) و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10  محاسبه گردﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ وﺟﻮد دارد  و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ و دﯾﺪ اﻓﻘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮازش ﻧﻤﻮد.

1-ﻣﻘﺪﻣﻪ:

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﻧﺎﺷﯽ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در  اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل اﻣﻮاج در ﻫﻮا، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﺑﺎرش، ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن اﻣﻮاج ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن آﻧ ﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ، اﯾﺠﺎد ﻫﻮاي ﺗﯿﺮه ، ﻣﺤﺪود کردن وﺟﻮد ذرات در ﺟﻮ ، ﺑﺮ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  است .و آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ) ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ زﯾﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ: از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎري و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ، ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ، آﺳﻢ، آﻟﺮژي، ﺑﯿﻤﺎری هاي ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺮگ زودرس ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﻏﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و ورود ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و رﯾﻮي زﯾﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ذرات، اﻧﺘﻘﺎل و رﺳﻮب آن ها ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎن ﺑﺎري را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮات وﺟﻮد ذرات در ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن ها ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﮔﺎه ذرات ﮔﺮد و ﺧﺎك در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ذرات آﻻﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧد. از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد ذرات ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﺮ روي اﻗﻠﯿﻢ،  ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻮازن ﺗﺎﺑﺸﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ذرات در ﺟﻮ ﺑﺎ ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دي اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺸﺎر ذرات ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﮑﺮو ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد وﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرش را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ذرات در ﺟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﯿﻮ دﻣﺎﯾﯽ ﺟﻮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ رﺧﺪادﻫﺎي ﮔﺮد و ﺧﺎك در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﻧﺘﻘﺎل ذرات ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي آﺑﯽ ازاﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

2-ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

2-1-ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 51,1 -51,6 ﺷﺮﻗﯽ و 35,5-35,8 ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺣﺪود 730 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز، از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﻮه هاي ﻣﺤﺪوده ي  ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و ﺷﯿﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ  ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ 1700 ﻣﺘﺮ، در ﻣﺮﮐﺰ 1200 ﻣﺘﺮ و در ﺟﻨﻮب 1100 ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت، ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وزش ﺑﺎد ازﺷﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺷﮑﻞ1 ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪي آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ1  – ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ آن

 

ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در زﻣﺮه آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن از دﯾﺪﮔﺎه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود 1/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان به صورت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺗﺒﻌﺎت و ﻣﺸﮑﻼت آن ها ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﻧﺴﺎنزاد و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص آن، در ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎي ﺳﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪن ذرات ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺧﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﺮزي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ و اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان در روزﻫﺎي ﮔﺮد و ﺧﺎﮐﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺑﻪ ﯾﮏ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﺎﯾﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺎزي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه و روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آن اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري به نظر ﻣﯽ رﺳﺪ.

2-2-دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻮري ذرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ (AOD ) یا ضخامت نوری ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ   (AOT) کمیتی بدون  ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬر ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر در ﺟﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ذرات ﮔﺮد و ﺧﺎك در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮري ﻧﻮر می باشد.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ از ﺳﻨﺠﻨﺪه MODIS 3  ماهواره ﺗﺮا درﻣﺤﺪوده 550 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  51,32 ﺷﺮﻗﯽ و 35,68 ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ 12ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺎل1396 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﺖ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﺎدﯾﺲ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ذرات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي دﯾﺪ اﻓﻘﯽ و ﺳﻨﺠﺶ از دورﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دادهﻫﺎي ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ذرات اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﺎدﯾﺲ، از دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي (ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ= 0,86) ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﺎدﯾﺲ و ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺧﻮرﺷﯿﺪي وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ درﺷﮑﻞ 2 و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﺎه در ﺷﮑﻞ 3 ﺗﺎ ﺷﮑﻞ 14ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 2- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد درﺳﺎل1396

 

ﺷﮑﻞ 3- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1396

 

ﺷﮑﻞ 4-  ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد دراردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1396

 

 

ﺷﮑﻞ 5- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد درﺧﺮداد ﻣﺎه 1396

 

ﺷﮑﻞ 6- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد درﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1396

ﺷﮑﻞ7 – ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﻣﺮداد ﻣﺎه1396

 

ﺷﮑﻞ 8- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه 1396

ﺷﮑﻞ 9- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﻣﻬﺮﻣﺎه 1396

 

ﺷﮑﻞ10  – ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در آﺑﺎن ﻣﺎه 1396

ﺷﮑﻞ 11- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در آذر ﻣﺎه 1396

ﺷﮑﻞ 12- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در دي ﻣﺎه 1396

 

ﺷﮑﻞ 13- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1396

 

ﺷﮑﻞ 14- ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1396

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﺑﺎ ﻗﻄﺮ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 10 ﻣﯿﮑﺮون ( PM10 )از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل 1396ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﺖ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺨﺮاج و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درError! Reference source not found  رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دادهﻫﺎي ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﺧﺎك در ﺟﺪول1 آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول1-  ﮐﺪﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد وﺧﺎك

کد پدیده شرح کد
WW=05 وﺟﻮد ذرات ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا
WW=06 ﮔﺮد و ﺧﺎك ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا و ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎد در اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
WW=07 طﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﺧﺎك ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
WW=30-32 طﻮﻓﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ
WW=33-35 طﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ
WW=98 رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺗﻮام ﺑﺎ طوﻓﺎن ﮔﺮد وﺧﺎك و ﯾﺎ طوﻓﺎن ﺷﻦ

ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد، ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮐﺪ 05=WW  که می تواﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ذرات ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮات آب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاردي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ داراي رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 75 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺟﺪول 2). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﯿﺰدادهﻫﺎي ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد و ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات  PM10 در اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ها ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ها رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول 2- ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ رﺧﺪاد ﺗﻤﺎم ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﺳﺎل1396

WW=34 WW=09 WW=07 WW=06 WW=05 &RH<75% WW=05 دﯾﺪ اﻓﻘﯽ(ﻣﺘﺮ)
1 0 0 0 0 0 Visibility<800m
0 0 0 1 1 2 800<=Visibility<1500m
0 0 0 4 416 430 1500<=Visibility<5000
0 0 0 6 352 362 Visibility>5000m

3-ﻧﺘﺎﯾﺞ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 15ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد 0,73 در ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﻨﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺪد 0,018 در آذرﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ 1396 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ را 0,25 ﻓﺮض ﻧﻤﻮد.

ﺷﮑﻞ 15- ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﻮدﯾﺲ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺮا  ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 1396

 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ 16، روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10  و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1446 و92,32 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻫﺎي ﺳﺎل زﯾﺮ 200 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 16- ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10  در اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ در ﺳﺎل 1396

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 17 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10 درﺟﺪول3، ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10 و AOD در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد داده در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺷﮑﻞ 17- روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ذراتRM10  در اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1396

 ﺟﺪول 3- ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ذرات RM10 و ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ﻫﻮاوﯾﺰﻫﺎ

ضریب همبستگی پیرسون فصل
0.998 بهار
0.505- تابستان
0.904 پاییز
0.285 زمستان

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﺷﮑﻞ 18 و ﺷﮑﻞ19 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ذرات، ﻣﯿﺰان دﯾﺪ اﻓﻘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻮري اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ، روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 18- ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮازش ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺪ اﻓﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ذرات PM10 در ﺳﺎل 1396

 ﺷﮑﻞ19 – ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮازش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ ﻧﻮري ذرات ﺑﺎ دﯾﺪ اﻓﻘﯽ در ﺳﺎل 1396

 4-ﻣﻨﺎﺑﻊ :

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ:

1- ﻣﺤﻤﺪي، ﻓﻬﯿﻤﻪ، ﮐﻤﺎﻟﯽ، ﺳﻤﯿﻪ، اﺳﮑﻨﺪري، ﻣﺮﯾﻢ، زﻣﺴﺘﺎن 1394،”ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 39-54،16، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ،”HYSPLIT

[2]. Xuan,J.,Sokolik, I.,2002.Characterization of Sources and Emission Rates of Mineral Dust in Northern China. Atmospheric Environment 36,4863–4876.

ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ:

[3].Sehat Kashani,S., Kamali,G.(2013), Dust frequency classification using synoptic meteorological stations data in west and south west of Iran, International conference on environmental crisis and its solution.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ:

[4] Goudie, A., Mideleton, NJ. (2006). Desert dust in the global system. Springer, Heidelberg. 1-90.

[5] Peijian .F.,Jianping .H., Chunwei .L., and Zhong .S. (2008), “The properties of dust Aerosol and reducing tendency of the dust storms in northwest China,”, Atmospheric Environment 42, PP 5896-5904

[6] Ashrafi, Kh., Shafiepour-Motlagh, M.,Aslemand,A.,Ghader, S. (2014). Dust storm simulation over Iran using HYSPLIT”, Environmental Health Science and Engineering 2014,12:9

[7] Xuan, J., Sokolik, I., 2002. Characterization of Sources and Emission Rates of Mineral Dust in Northern China. Atmospheric Environment 36, 4863–4876.

[8] Zhao,H.,Che,H.,2013, Characteristics of visibility and particulate matter (PM) in an urban area of Northeast China, Atmospheric Pollution Research ,Volume 4, Issue 4, October 2013, Pages 427-434

[9] Prospero, J., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S.,N., Gill, T., 2002. Environmental characterization of Global sources of atmospheric soil dust identified with the NIMBUS 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) Absorbing Aerosol Product, Journal of Geophysical research, Vol. 40, doi:10.1029/2000RG000095

[10] Alizadeh Choobari, O., Zawar-Reza, P., Sturman, A., “The global distribution of mineral dust and its impacts on the climate system: A review”, Atmospheric Research V138 (2014), Pages 152-165

[11] H. Maleki, Armin Sorooshian, G. Goudarzi, A. Nikfal, M.M. Baneshi; “Temporal profile of PM10 and associated health effects in one of the most polluted cities of the world (Ahvaz, Iran) between 2009 and 2014”; Aeolian Research V22, (2016), Pages 135-140.

[12] Barrett, P. M., Resing, J. A., Buck, N. J., Landing, W. M., Morton, P. L., & Shelley, R. U. (2015). Changes in the distribution of Al and particulate Fe along A16N in the eastern North Atlantic Ocean between 2003 and 2013: Implications for changes in dust deposition. Marine Chemistry, 177, 1–12.

ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ:

13- ﺗﺮﺑﺘﯿﺎن، ﺳﺎرا، ﻧﺎدري، ﻣﺮﯾﻢ،”ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي ﯾﮏ ﺑﺎزه آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا: ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 19 اﻟﯽ 5 آذر ﺳﺎل 1395″، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺻﺪا

14- ﺳﻠﯿﻢ، رﺿﺎ،ارﺣﺎﻣﯽ، ﻣﺤﻤﺪ،دی ﻤﺎه 1392،”ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻏﻠﻈﺖ ذرات RM10 ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ آن ها در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎي  ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان”، دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺻﺪا

. 15Halek, F., Kianpour-Rad, M., Kavousirahim, A., 2010. Seasonal variation in ambient

 16– حسنخانی، ﺣﺴﯿﻦ، ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1395، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان” ،ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا،  MM95/08/01(U)/01

17- ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، آرزو، ﻋﺴﮕﺮي، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1394، “ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻖ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ MODISدر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس”ﻋﻠﻮم و 75-82، 14، ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ

18 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و روشﻫﺎي دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ(ﺳﯿﻨﻮپ)، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1391، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر

مطلب مرتبط

دریافت متن کامل مقاله

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button