Browsing: اخبار

اخبار ارزیابی بازیافت آب و انرژی از سیستم تولید و تصفیه فاضلاب خانگی عطران atran
0

سیستم تصفیه فاضلاب مصرف کننده بزرگ انرژي است و این امر هزینه سنگینی براي سیستم فاضلاب در پی دارد. پیوند آب و انرژي در این صنعت بارز است، بنابراین استفاده از پتانسیلهاي بازیافت آب و انرژي

1 2 3 4 35