Browsing: دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده بررسی قابلیت ترسیب کربن گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در خاک مرتع لوچوناسی شهرستان زاهدان عطران atran
0

در کشور ایران ۹۰ میلیون هکتار مرتع وجود دارد که قادرند نقش مهمی در فرآیند ترسیب کربن داشته باشند. بهره­ برداری از مراتع در حد توان آن­ها، علاوه­ بر تامین نیازهای انسان، موجب حفظ نقش کارکردی این اکوسیستم­ها