اخبار بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 2،3دی¬اکسیژناز در باکتری¬های جدا شده از- مرکز مهندسی عطران
0

نفت خام یکی از مهمترین نهاده‌ها در صنایع انرژی و شیمیایی است که با توجه به رسوبات طبیعی و انتشار گسترده گازهای سمی حاصل از آن

1 10 11 12 13 14 30