اخبار ارزیابی عدم قطعیت در تولید انرژی برق‏آبی تحت شرایط تغییر اقلیم- عطران
0

پیش بینی ها نشان میدهند که منطقه خاورمیانه از اثرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم در امان نخواهد بود. از همین رو در تحقیق حاضر و به‌منظور ارزیابی میزان اثرپذیری نیروگاه‌های برق‌آبی

1 10 11 12 13 14 21