اخبار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و زیست‌ محیطی ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي عطران atran
0

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از زﺑﺎﻟﻪ، ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، در ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺮژي را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

اخبار ارزیابی اثرات اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و خـسارات آن‌ها در شهرستان زابل عطران atran
0

تأثیر ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آمده و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﺷﻦ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در این‌گونه ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ روي اﻗﺘﺼﺎد، اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﮕﺬارد.

1 2 3 4 37