اخبار ارزیابی بازیافت آب و انرژی از سیستم تولید و تصفیه فاضلاب خانگی عطران atran
0

سیستم تصفیه فاضلاب مصرف کننده بزرگ انرژي است و این امر هزینه سنگینی براي سیستم فاضلاب در پی دارد. پیوند آب و انرژي در این صنعت بارز است، بنابراین استفاده از پتانسیلهاي بازیافت آب و انرژي

دسته‌بندی نشده بررسی قابلیت ترسیب کربن گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در خاک مرتع لوچوناسی شهرستان زاهدان عطران atran
0

در کشور ایران ۹۰ میلیون هکتار مرتع وجود دارد که قادرند نقش مهمی در فرآیند ترسیب کربن داشته باشند. بهره­ برداری از مراتع در حد توان آن­ها، علاوه­ بر تامین نیازهای انسان، موجب حفظ نقش کارکردی این اکوسیستم­ها

اخبار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺗﻮرﯾـﺴـﺘﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮﯾﺮي (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰوار) عطران atran
0

ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن و اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

اخبار جرایم-زیست-محیطی-در-ایران-با-تاکید-بر-اصول-و-قواعد-بین-المللی-atran-عطران
0

ایران همچنین در جامعه بین الملل نیز با پذیرش بسیاری از معاهدات بین المللی زیست محیطی خود را ملزم به رعایت اصول و قواعد پذیرفته شده بین الملل می داند که در صورت وقوع جرم زیست محیطی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

1 2 3 4 49