اخبار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺗﻮرﯾـﺴـﺘﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﻮﯾﺮي (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰوار) عطران atran
0

ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن و اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد

اخبار جرایم-زیست-محیطی-در-ایران-با-تاکید-بر-اصول-و-قواعد-بین-المللی-atran-عطران
0

ایران همچنین در جامعه بین الملل نیز با پذیرش بسیاری از معاهدات بین المللی زیست محیطی خود را ملزم به رعایت اصول و قواعد پذیرفته شده بین الملل می داند که در صورت وقوع جرم زیست محیطی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

اخبار ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑـﻊ آب ﺗﺎﻻب (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرديﺗﺎﻻب اﺳﺘﯿﻞ آﺳﺘﺎرا) عطران atran
0

ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (62/%9) ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدي (23/%5) و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ (13/%9) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در

1 2 3 4 5 50