اخبار ارزیابی بازیافت آب و انرژی از سیستم تولید و تصفیه فاضلاب خانگی عطران atran
0

سیستم تصفیه فاضلاب مصرف کننده بزرگ انرژي است و این امر هزینه سنگینی براي سیستم فاضلاب در پی دارد. پیوند آب و انرژي در این صنعت بارز است، بنابراین استفاده از پتانسیلهاي بازیافت آب و انرژي

دسته‌بندی نشده بررسی قابلیت ترسیب کربن گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در خاک مرتع لوچوناسی شهرستان زاهدان عطران atran
0

در کشور ایران ۹۰ میلیون هکتار مرتع وجود دارد که قادرند نقش مهمی در فرآیند ترسیب کربن داشته باشند. بهره­ برداری از مراتع در حد توان آن­ها، علاوه­ بر تامین نیازهای انسان، موجب حفظ نقش کارکردی این اکوسیستم­ها

1 2 3 4 5 51