اخبار مزایا-و-معایب-آموزش-مجازی-از-دیدگاه-تجربی---مرکز-دانش-عطران--atran
0

همه ما ناخواسته با شکل سنتی آموزش یعنی “کلاس حضوری” راحت تریم و حتی از نظر روانی به آن وابسته ایم. به نظرمان کلاس یعنی حضوری…اگر شرکتی کارمان را غیرحضوری و از طریق سامانه و حتی تلفن راه بیندازد، احساس می کنیم قرار است کلاه سرمان برود…

اخبار ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺶ روي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﺣﻮﺿﻪ اي در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
0

در ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﻼن اﻧﺘﻘﺎل آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص…

1 2 3 4 5 6 49