Browsing: دوره تخصصی

اخبار تــاﺛــﯿـﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ ﮔـــﺮاﯾـﯽ ﺑـــﺮ ﮔـﺮدﺷـﮕــﺮي ﺳﻼﻣﺖ در ﮐـــﺸــﻮرﻫﺎي ﻣــﺴـﻠـﻤـﺎن عطران atran
0

ﺑﺨـــﺶ ﺧـــﺪﻣﺎت ﮐﻠﯿـــﺪ رﺷـــﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدي، رﻗﺎﺑـــﺖ و ﮐــﺎﻫﺶ ﻓﻘــﺮ اﺳــﺖ. در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﯿﺶ از دو ﺳــﻮم از اﻗﺘﺼـــﺎد ﺟﻬـــﺎن را ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﻣـــﯽدﻫﻨـــﺪ

1 2 3 7