Browsing: فاضلاب

اخبار ارزیابی بازیافت آب و انرژی از سیستم تولید و تصفیه فاضلاب خانگی عطران atran
0

سیستم تصفیه فاضلاب مصرف کننده بزرگ انرژي است و این امر هزینه سنگینی براي سیستم فاضلاب در پی دارد. پیوند آب و انرژي در این صنعت بارز است، بنابراین استفاده از پتانسیلهاي بازیافت آب و انرژي

اخبار ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت به ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ بستر درﯾﺎﻫﺎ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ و روﯾﮑﺮدهای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ عطران atran
0

ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

1 2 3 5