Browsing: محیط زیست دریایی

اخبار ﻣـﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تأمین ﺳﺒﺰ و تأثیر آن در سوددهی بازارهای سنتی عطران atran
0

ﻃﯽ سال‌های اﺧﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین روﯾﮑﺮدﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آلودگی‌های اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮا، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ انسان‌ها و ﺣﯿﻮاﻧﺎت

اخبار برگزاری موفقیت آمیز چهارمین دوره تخصصی خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و ضربه قوچ (واتر همر) mdatran.com
0

به اطلاع علاقه مندان می رساند چهارمین دوره تخصصی خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و ضربه قوچ در تاریخ 19 مرداد ماه 1396 با حضور شرکت کنندگان از سازمان ها و دانشگاههای مختلف در 9 ساعت برگزار گردید.