Browsing: environment

اخبار دوره تخصصی مجازی حمل و نقل و محیط زیست-عطران-atran-دانشگاه پلی تکنیک میلان
0

نشان دهندۀ ادراک فرد از توانایی خود در ایجاد تغییرات از طریق رفتارش است.
آموزش محیط زیست بر تلا شهای سازمان یافتۀ انسان در خصوص عملکرد محیط های طبیعی